main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

07/09/2015, Επαναπροκήρυξη για την προμήθεια σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου Δήμου Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Αντιδήμαρχος Χανίων επαναπροκηρύσσει Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη Προμήθεια Σίτισης των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Χανίων

  

Κατηγορία, Περιγραφή & προϋπολογισμός της προμήθειας.

Ταξινόμηση κατά CPV: 15894210-6, 15811510-4.

  Η προμήθεια αφορά στη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Χανίων με πλήρες μεσημβρινό γεύμα (ή σάντουιτς στην περίπτωση εκδρομών, κ.λ.π.), για χρονικό διάστημα ενός (1) σχολικού έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 82.912,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19.069,81 ευρώ, σύνολο 101.982,01 ευρώ. Αναλυτικά:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Η προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και το σύνολο των ποσοτήτων της

  προμήθειας.

   

  4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

  Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:15/9/2015 και ώρα 7:30 π.μ

  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/9/2015 και ώρα 16:00 μ.μ

  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 06/10/2015 και ώρα 10.00 π.μ.

  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής

  προσφοράς στο σύστημα.

   

  5. Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

  Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού.

   

  6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα,

  β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με θεωρημένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο,

  γ. Συνεταιρισμοί,

  δ. Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

  οι οποίοι διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου σε ισχύ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

  σχετική με το θέμα της παρούσας επαναπροκήρυξης .

   

  7. Ισχύς των προσφορών. Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και η προσφερόμενη έκπτωση ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για τρεις (3) μήνες.

  8. Εγγυήσεις συμμετοχής.

  Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας προ ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).

   

   9. Πληροφορίες.

  Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.

  Τα συμβατικά τεύχη εκτός της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr θα είναι και  στο Δήμο Χανίων Τηλέφωνο 28213 41760, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά.

   

  Διακήρυξη και τέυχη διαγωνσισμού

  Έντυπο οικονομικής Προσφοράς


   

  logo imageσυμβαίνει

  Από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης...στο ΚΑΜ
  Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: «Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη»
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
  "Πνεύμονες και Περιβάλλον": Ομιλία στο ενοριακό κέντρο του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στις 11/12/2019
  Παρουσιάζεται ο νέος τόμος “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ 2019”: Στις 11/12/2019 στο Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”
  “Συζητώντας για την πρόληψη των εξαρτήσεων: Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου”: Στις 11/12/2019 στο Πολύκεντρο Σούδας
  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
  Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
  Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
  Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
  Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
  Δράσεις αγωγής υγείας και ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
  Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: Νέα προγράμματα για γονείς & παιδιά
  «Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα… έχουμε θέμα»