main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

7/9/2-16, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ (2) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Η Δ/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χανίων,

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.

 3. . Τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/90, της παραγρ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου

 4. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτό ορίστηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Προέδρου και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 5. Την Υπουργική απόφαση 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β/17-4-2008) περί καθορισμού αμοιβής για τον καθαρισμό των σχολείων.

 6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 7. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. πρωτ. 8440/24-2-2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., που αφορά τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών.

 8. Το άρθρο 51 παρ. 2 ΦΕΚ 134/27-07-2016, με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτηρίων μέσω των σχολικών επιτροπών για το σχολικό έτος 2016-17.

 9. Το υπ' αρ. Πρωτ. 606/385/31669/02-9-2016 έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

10. Την 15Η Πράξη/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.

Ανακοινώνει 

 • Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2 ) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών κτηρίων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων για το σχολικό έτος 2016-2017, και συγκεκριμένα:

 

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡ. ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΘΕΣΗ

1 ΕΠΑΛ

8

14

1

1

2 ΓΕΛ

6

1 ΓΕΛ

5

10

1

2

5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

1

1

 

3

 • Οι συμβάσεις θα έχουν έναρξη από 19-9-2016 και λήξη στις 30-6-2017.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 1. Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας), που να έχει εκδοθεί τις τελευταίες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ή φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας.

 1. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων ή μονογονεϊκής οικογένειας).

 1. Εκκαθαριστικό 2015.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 1. Παραστατικό προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση.

΄Οποιος επιλεγεί πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή γενικό ιατρό καθώς και από ψυχίατρο, για την καταλληλότητα του για τη θέση στην οποία έχει κάνει αίτηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 3584/2007.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Κριάρη 40, 1Ος όροφος, από αύριο Τετάρτη 08/09/2016 έως και την Πέμπτη 15/09/2016 και ώρα 10.00 π.μ. (τηλ. επικοινωνίας: 2821 3 41773).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

 

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

μονάδες

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

 

ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδες

50

100

150

200

250

….

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία, νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2015

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

0€-500€

500 ΜΟΡΙΑ

500€-1000€

400 ΜΟΡΙΑ

1001€-5000€

300 ΜΟΡΙΑ

5001-10.000€

100 ΜΟΡΙΑ

10.001€-15.000€

50 ΜΟΡΙΑ

15.001€-

0 ΜΟΡΙΑ

 

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ’ εξής. Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειομένης της αθροιστικής βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17, καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).

 

Κατάταξη υποψηφίων

 

1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, εμπειρία).

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

Υποβολή Ενστάσεων

 

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την Παρασκευή 17/09/2016 ώρα 13.00.

 

Απασχόληση

 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από την Σχολική Επιτροπή, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας.

 

Ο υποψήφιος που θα λάβει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων θα καταλάβει τη θέση 1, ο δεύτερος τη θέση 2 .

Σε περίπτωση που δεν συναινούν οι δύο πρώτοι στην κατάταξη μορίων για να αναλάβουν και τη μία αίθουσα του Γυμνασίου Κυνουπιδιανων μπορεί να γίνει σύμβαση στον επόμενο στη σειρά κατάταξης μορίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ