main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

28/06/2017, Εργασία συντήρησης ανελκυστήρων – ανβατορίων Α.μεΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
Χανιά 28 / 06 / 2017


Α.Π.: 35392

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

                                                                                                                                                                                                          ΠΡΟΣ,

                                                                                                                                                                                                         Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εργασία συντήρησης ανελκυστήρων – ανβατορίων Α.μεΑ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Την υπ’ αριθμό 405/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 1.000,00€ στον Κ.Α. 10-6264.004 και ποσό 1.000,00€ στον Κ.Α. 30-6264.003 για την κάλυψη της

  3. Την υπ’ αριθμό 32277/15-06-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  4. Το υπ’ αριθμό 33909/21-06-2017 Έγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  6. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Εργασία συντήρησης ανελκυστήρων – ανβατορίων Α.μεΑ.», συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στη συντήρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται α) στο Δημαρχείο Χανίων στην οδό Κυδωνίας αριθμός 29 στα Χανιά (υδραυλικός δύο (2) στάσεων), β) στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού (υδραυλικός δύο (2) στάσεων), γ) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Σούδας στη Σούδα (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων), δ) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Θερίσου στο Βαμβακόπουλο (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων) και ε) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου στο Πιθάρι (υδραυλικός τριών (3) στάσεων), καθώς και των αναβατορίων Α.μεΑ. που βρίσκονται α) στο γήπεδο Περιβολίων (υδραυλικό μίας (1) στάσης) και β) στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας στη Σούδα (υδραυλικό μίας (1) στάσης).

Η συντήρηση περιλαμβάνει:

Α) Για κάθε ανελκυστήρα

Θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους και θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα: 4 «Συντήρηση», 5 «Συνεργεία Συντήρησης» και 6 «Υποχρεώσεις συντηρητή», της με αριθμό Φ9.2/Οικ. 28425 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2604/Β΄/22-12-2008) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων» όπως διορθώθηκε (Φ.Ε.Κ. 424/Β΄/10-03-2009)

 

 

 

 

Β) Για κάθε αναβατορίου Α.μεΑ.

Θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, θα γίνεται κάθε δύο (2) μήνες και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

Β.1.) λίπανση κινητών μερών

Β.2.) έλεγχος βαλβίδων

Β.3.) έλεγχος υδραυλικού εμβόλου

Β.4.) έλεγχος στάθμης λαδιών

Β.5) έλεγχος φρένων

Β.6) έλεγχος υδραυλικού κυκλώματος

Β.7) έλεγχος τερματικών διακοπτών ασφαλείας

Β.8.) έλεγχος προστατευτικών μπαρών

Β.9.) έλεγχος πλατφόρμας μεταφοράς

και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του.

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Εργασία συντήρησης ανελκυστήρων – ανβατορίων Α.μεΑ.”,

Υπόψη κας Γουμενάκη

Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (ΙΚΑ & ΕΦΚΑ) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ότι συμμορφώνεται με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών .

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

#Ανακοίνωση,#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις

logo imageσυμβαίνει

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 18/12/2019
Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 18/12/2019
“Χριστούγεννα στα Περιβόλια”: 13 – 15/12 πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις για όλους
"Το νου σας.... έρχονται οι Καλικάντζαροι!". Στις 14/12/2019, στο Χαζίρειο, Αγίας Μαρίνας
“Χριστούγεννα στους πρόποδες των Λευκών Ορέων”: Στις 15/12/2019, στους Κάμπους Κεραμιών
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από το ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ: Στις 15/12/2019
«Χαίρουσα η κτίσις αγάλλεται…»: Στις 19/12/2019 στο Κ.Α.Μ.
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων την 16η Δεκεμβρίου 2019
Από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης...στο ΚΑΜ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: «Με το μωρό μου στη Βιβλιοθήκη»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος: Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων
Προγράμματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων για γονείς & παιδιά σε συνεργασία με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας Χανίων (ΤΟΜΥ)
Έναρξη ομαδικών προγραμμάτων άθλησης & λειτουργία γυμναστηρίων: Από τον Δήμο Χανίων
Πλούσιες οι δράσεις για τα ΚΑΠΗ & τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας: Από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.