main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

28/12/2021,ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ138Α ΤΗΣ Π.Ε. 1 ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ138Α ΤΗΣ Π.Ε. 1 ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑΣ»

 

  1. Κύριος του έργου / Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Χανίων

Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135 Χανιά

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-tecniki@chania.gr

Πληροφορίες: Π. Βακάλης (28213-41731, pvakalis@chania.gr).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις).

  1. Τίτλος μελέτης : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ138Α ΤΗΣ Π.Ε. 1 ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑΣ

  2. Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή μεταλλικού κτηρίου που θα στεγάσει την έδρα της Τοπικής Επιτροπής και αποθήκη του Δήμου στο Ο.Τ. Γ138α της Π.Ε.1 Πάνω Σούδα-Τμήμα Επέκτασης.

  3. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 76.751,60€ χωρίς ΦΠΑ (95.171,98€ με 24% Φ.Π.Α.)

  4. Διάρκεια Σύμβασης : Η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης η οποία επιμερίζεται σε τρία στάδια.

  5. Προϋποθέσεις συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών :

(06) – Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων Β’ τάξης και άνω

(07) – Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες Α’ τάξης και άνω

(08) – Στατικές μελέτες Β’ τάξης και άνω

(09) – Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες Α’ τάξης και άνω

(16) – Μελέτες Τοπογραφίας Α’ τάξης και άνω

(21) – Γεωτεχνικές μελέτες Α’ τάξης και άνω

και είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/κατηγορίες μελετών που απαιτούνται. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

  1. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα κριτήρια και υποκριτήρια καθώς και η βαρύτητά τους αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

  2. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 και ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου σε βάρος του  Κ.Α. 30.7413.008.

  2. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.535€ (χίλια πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr όπου ο διαγωνισμός έχει λαβεί το συστημικό αριθμό 185898.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ

 logo imageσυμβαίνει

Σε επιφυλακή οι Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων - Ανοιχτοί χώροι καταφυγής για άστεγους συμπολίτες μας
"Συζητήσεις Γονέων εφήβων": Διαδικτυακό σεμινάριο από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Χανίων & τον ΟΚΑΝΑ
«Ποιο είναι το δικό σου όνειρο για το 2022;» - Εκπαιδευτική δράση για παιδιά από τον Δήμο Χανίων
«Η Προίκα του Μωρού» για τις νέες μητέρες στον Δήμο Χανίων – Δικαιολογητικά και τρόποι συμμετοχής στο πρόγραμμα
Ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε κοινωνικό ευάλωτους πολίτες του Δήμου Χανίων
Συμμετοχή στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Χανίων
«Δανεισμός με παραγγελία» για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη & τις Παιδικές – Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων
Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων (κλάσεως 2025) για τους γεννηθέντες το 2004
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων