main contentΜεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
top of page
\"random

23/07/2021, Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκίνητων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                                                       

 

 Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκίνητων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

      Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
 2. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
 3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 43 του Ν.4605/2019 και ιδιαίτερα το άρθρο 118
 4. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')
 5. Το υπ’αρ. 25890/19-07-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου &Καθαριότητας Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων με συνημμένα τα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής,  Προϋπολογισμού και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α 798/2021 που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ύψους 30.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων των αντίστοιχων ΚΑ  οικονομικού έτους 2021                                                                                                                  
 7. Την υπ’αριθμ. 358/02-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να καταθέσετε την προσφορά σας για την «Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκίνητων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων»

 Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο (Οδός Κυδωνίας  29, Τ.Κ. 73135 Χανιά)   σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι  την Παρασκευή 30/07/ 2021 ώρα 15:30.

Για κάθε διευκρίνηση στο  τηλέφωνο  2821 3 41760 ή στο e-mail: g-promitheies@chania.gr

Αντικείμενο της σύμβασης

 Είναι η  ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

Προϋπολογισμός για την ασφάλιση οχημάτων είναι 25.450,00 (και επιπλέον προαίρεση 4.550,00€ σύνολο 30.000,00€) και θα καλυφθεί από πιστώσεις ιδίων πόρων του έτους 2021

To δικαίωμα προαίρεσης (νέες υπηρεσίες). Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω αναγραφομένων αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων έχει την υποχρέωση ασφάλισης όσων νέων και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Χανίων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  Η αναφερόμενη δυνατότητα περί παροχής νέων υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα κριθεί όταν ανακύψει τέτοια περίπτωση στο μέλλον.

Κριτήριο κατακύρωσης: Ανάδοχος θα κριθεί ο υποψήφιος που θα  δώσει τη χαμηλότερη τιμή στην αξία του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς την προαίρεση

Δικαίωμα συμμετοχής

 στην παρούσα ανάθεση μπορούν να συμμετέχουν:

α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης το τρέχον έτος και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν.4412/2021

β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με θεωρημένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2021

Ειδικότερα:

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα ανάθεση έχουν οι παρακάτω οικονομικοί φορείς εφόσον αυτοί  διαθέτουν αντιπρόσωπο στο Δήμο Χανίων:

1. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκπροσωπώντας αποκλειστικά τον εαυτό τους.

2. Επιχειρήσεις ασφαλιστικών πρακτόρων, εκπροσωπώντας μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις

3. Εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων, μεσιτεύοντας μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Οι παραπάνω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν αντιπρόσωπο, στο Δήμο Χανίων

Στην εν λόγω ανάθεση δεν γίνονται δεκτοί ως μεμονωμένοι συμμετέχοντες ασφαλιστικοί σύμβουλοι και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων.

Οι παραπάνω μπορούν ωστόσο να καταθέτουν φακέλους ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι όσων αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο. Η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με θεωρημένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παίρνουν μέρος στην παρούσα ανάθεση πρέπει να ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, το ίδιο ισχύει και για τα διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με τον Ν.1569/1982, όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

 Σύνταξη Προσφορών

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.(Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016)

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. (παρ.8β άρθρου 43 ν.4605/2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ.4 Ν.4609/19)

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 Τα Δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016). Δηλαδή:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ),τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016.

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της,

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για την κύρια και επικουρική ασφάλιση σε ισχύ. Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της,(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα) καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 Η τεχνική προσφορά: 

(α) Η Τεχνική  προσφορά  αναφέρει τα οχήματα που θα ασφαλίσει, τις ασφαλιστικές καλύψεις  και τον χρόνο ασφάλισης

(β) Βεβαίωση από την Τράπεζα της Ελλάδος ή της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της χώρας καταγωγής της ασφαλιστικής εταιρείας για χώρες εντός ΕΕ  ότι η ασφαλιστική εταιρεία έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4364/16 (ΦΕΚ 13 Α/05-02-2016) και δεν έχει ανακληθεί η άδεια της, με ημερομηνία έκδοσης το πολύ 3 μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

(γ) Τα στοιχεία του αντιπροσώπου του οικονομικού φορέα στο Δήμο Χανίων και μαζί την Βεβαίωση / πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού  ή εμπορικού μητρώου (με έκδοση έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά του.

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στο όνομα και για λογαριασμό κάποιας ασφαλιστικής εταιρίας, δηλαδή ως διαμεσολαβούν πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, κλπ) – και προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου δεσμεύει πράγματι την ασφαλιστική επιχείρηση και αφετέρου για να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μιας προσφοράς από την ίδια ασφαλιστική επιχείρηση- , τότε επιπλέον της Άδειας λειτουργίας του ίδιου και της εταιρείας, προσκομίζει υποχρεωτικά και τα εξής :

 Α) Για τον ίδιο :

α) αντίγραφο της Σύμβασης μεταξύ εκείνου και της ασφαλιστικής εταιρίας (Σύμβαση Πρακτόρευσης, κλπ), και

β) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί.

 Β) Για την εταιρία :

έγγραφη και αρμοδίως ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας, στην οποία εκείνη δηλώνει τα εξής:

α) ότι έχει λάβει γνώση της συγκεκριμένης Πρόσκλησης και των τευχών που την συνοδεύουν και όλων των όρων της και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

β) ότι γνωρίζει την συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή αυτή ως κατ’ εξουσιοδότησή της και για λογαριασμό της,

γ) ότι δεσμεύεται για την ανεπιφύλακτα ασφάλιση όλων ανεξαιρέτως των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου που συμπεριλαμβάνονται στην Πρόσκληση και μάλιστα των μηχανημάτων έργου τόσο ως οχημάτων όσο και ως εργαλείων, και

δ) ότι στην προσφορά δεν υπάρχει οποιοσδήποτε όρος περί απαλλαγής της από οποιοδήποτε σκοπό.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή, πρέπει να έχουν ημερομηνία υπογραφής μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης, υπογραφή του δηλούντος, να περιέχουν γενικά τα στοιχεία που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Εφόσον υποβάλλεται από εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. 

(δ) Οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές και την πρόσκληση

 Η οικονομική προσφορά:

 1. Η Τιμή δίνεται  σε ευρώ
 2. Θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται
 3. Η προσφορά θα αφορά τη συνολική ετήσια δαπάνη χωρίς την προαίρεση, δηλαδή έως το ποσό των 25.450,00,  για όλα τα οχήματα όλων των πινάκων με όλους τους κινδύνους που αναφέρονται στo τιμολόγιο προσφοράς, άλλως δεν θα γίνει αποδεκτή.
 4. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 5. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες
 8. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των οχημάτων. Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν για όλα τα οχήματα που ορίζονται στον Πίνακα οχημάτων
 9. Οι τιμές ασφάλισης του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάκλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο ή αιτία υπόκεινται σε αναθεώρηση εκτός από την περίπτωση αύξησης των ορίων καλύψεων από το Υπουργείο Εμπορίου. Η τιμή προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus-malus.
 10. Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη

 Παράδοση – Παραλαβή - Χρόνος Ασφάλισης

Τα συμβόλαια παραδίνονται στην αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας/ Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων/Γραφείο Κίνησης

Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 200-205 και 216-220 του Ν. 4412/2016.

Τα οχήματα θα ασφαλίζονται, από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ασφάλισής τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου που ορίζεται στη σχετική σύμβαση, κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που τα τρέχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου δεν έχουν τις ίδιες ημερομηνίες λήξης, θα ασφαλίζονται τμηματικά, από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ασφάλισης τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου που ορίζεται στη σχετική σύμβαση, κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Χανίων που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία στην διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την προσφορά του.

Ο ανάδοχος δεν θα δέχεται οποιαδήποτε δήλωση ατυχήματος παρά μόνο από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου κίνησης του τμήματος Διαχείρισης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων.

Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης της εργασίας δέκα (10) ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας και την από την Υπηρεσία ανακοινωμένη ημερομηνία και μετά τη διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

 Παρακολούθηση της σύμβασης

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Καθαριότητας, τμήμα Διαχείρισης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Χανίων)  η οποία μεταξύ άλλων θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους των άρθρων 217 και  132 του ν. 4412/2016.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να  παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

 Πληρωμή

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα παραδοθούν στο Δήμο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν. 4364/2016, οπότε και αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο τα οποία είναι:

-  Βεβαίωση καλής εκτέλεσης, Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  &  Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής ,  Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Παράταση υποβολής προσφορών

Ολόκληρη η Πρόσκληση

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Υπεύθυνη Δήλωση

#Προκηρύξεις/Διακηρύξεις

logo imageσυμβαίνει

«Πορείες Λαβυρίνθου»: Εγκατάσταση στον Προμαχώνα Σαν Σαλβαδόρ για την τέχνη, την παιδεία & τη βιώσιμη κινητικότητα, από 21 έως 24/9
Προβολή της ταινίας «THE FATHER» («Ο Πατέρας»): Στις 21/9 -Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer- στον Δημοτικό Κινηματογράφο «ΚΗΠΟΣ»
Συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Χανίων για την Ευρωπαική Εβδομάδα Κινητικότητας 2021: Σήμερα «Πάμε Σούδα» και την Κυριακή πεζοπορία στο φαράγγι του Κυκλάμινου
«Κόσμος Σε Κίνηση»: Συμμετοχή Δήμου Χανίων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου
Εκδήλωση μνήμης και παρουσίαση βιβλίου για το ναυάγιο του πλοίου «Ηράκλειον»: Στις 20/09/2021
Επετειακές Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Χανίων «Ο Αγιος Πολύκαρπος», για τα 99 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή: Στις 19/9/2021
Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και τον Σύλλογο «Ορίζοντα»
Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου η αδελφοποίηση του Δήμου Χανίων με τον Δήμο του Ταρπον Σπρινγκς των Η.Π.Α.
Πολιτιστικό Καλοκαίρι “Χανιά 2021”: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στον Δήμο Χανίων από τις 13 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2021
Μια ανάσα πριν το 5ο φεστιβάλ Chaniartoon
Η «11χρονη αρχαία Αθηναία» Μύρτιδα στα Χανιά - Έκθεση: «ΜΥΡΤΙΣ - Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν», στον χώρο του Γιαλί Τζαμί