Είσοδος      |     
Αποφ. Δημάρχου 2014

Αποφάσεις Δημάρχου 2014

Αρ.Απόφασης:

Αρ.απόφασης 1-Τοποθέτηση υπαλλήλου

Αρ.απόφασης 2-Τοποθέτηση υπαλλήλου

Αρ.απόφασης 4-Εξουσιοδότηση Υπαλλήλων της Δνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Αρ.απόφασης 5-Ορισμός Γραμματέα –Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων για το έτος 2014.

Αρ.απόφασης 6-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 138/2013 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Εξουσιοδότησης Υπογραφών.

Αρ.απόφασης 9-Ορισμός Υπαλλήλων για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των δημοτικών τοπικών κοινοτήτων.

Αρ.απόφασης 13-Ορισμός υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής Ενότητας Χανίων του Δήμου Χανίων για το έτος 2014.

Αρ.απόφασης 24-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 402/23-10-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Ορισμού Επιτροπής Oριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων.

Αρ.απόφασης 26-Τοποθέτηση Υπαλλήλου.

Αρ.απόφασης 27-Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για την επιλογή προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ για το έτος 2014.

Αρ.απόφασης 36-Ορισμός επιβλέποντα και σύσταση επιτροπής αφανών εργασιών του έργου "Προσθήκη πέντε υπέργειων ορόφων στο δημόσιο σταθμό αυτοκινήτων στη συμβολή των οδών Περίδου-Υψηλαντών και Καραϊσκάκη που εκτελείται από τη ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αρ.απόφασης 40 ΟΡΘΗ-Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013 – 2014

Αρ.απόφασης 41- Ορισμός Γραμματέα Επιτροπής  επίλυσης

Αρ.αποφασης 42-Ορισμός μέλους της  εκτιμητικής επιτροπής των διαγωνισμών για την   εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτων  πραγμάτων ( Π.Δ. 270/81 άρθρο 7).

Αρ.απόφασης 43-Ορισμός Υπευθύνων του Δήμου Χανίων ανά Ληξιαρχείο για την υποστήριξη και ομαλή εκτέλεση του έργου-Εθνικό Ληξιαρχείο

Αρ.απόφασης 50-Τροποποίησητηςυπ’ αριθμ. 33/2013 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 363/2013 (ορθή επανάληψη)

Αρ.απόφασης 51-Mεταφορά της υπηρεσίας Δόμησης

Αρ.απόφασης 56-Τοποθέτηση υπαλλήλου

Αρ.απόφασης 58-Ορισμός μελών της επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και άρθρου 70  παρ 1 του ΠΔ 28/80

Αρ.απόφασης 59-Ορισμός υπαλλήλου

Αρ. απόφασης 60 - Ορισμός αναπληρώτριας υπαλλήλου ως γραμματέα της Επιτροπής για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας οικονομικά αδυνάτων και ανασφαλίστων

Αρ.απόφασης 63-Ανάθεση υπογραφών στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αρ.απόφασης 65 ΟΡΘΗ-Ορισμός συντονιστών υπευθύνων έργων (πράξεων) που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων.

Αρ.απόφασης 70-Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των εποχικών ή παροδικών αναγκών της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Αρ.απόφασης 71-Ορισμός μέλους της Επιτροπής Εκτίμησης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 32ου Νηπιαγωγείου Χανίων.

Αρ.απόφασης 72-Τοποθέτηση υπαλλήλου.

Αρ.απόφασης 76-Αναγνώριση μεταπτυχιακού διπλώματος υπαλλήλου.

Αρ.απόφασης 78-Ορισμός υπευθύνων  για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο του έργου-Ψηφιοποίηση δεδομένων στους 325 ΟΤΑ της ΕΕΤΑΑ.

Αρ.απόφασης 79-Ορισμός εκπροσώπου σε συντονιστικό όργανο περιφέρειας.

Αρ.απόφασης 83-Ορισμός υπαλλήλου.

Αρ.απόφασης 140-Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων.

Αρ.απόφασης 206-Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφών για τις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας και κάρτες στάθμευσης

Αρ. απόφασης 243-Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προιστάμενο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 284-Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Αρ. απόφασης 287-Ορισμός Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Χανίων

Αρ. απόφασης 307-Αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σχέσης Ειδικών Συνεργατών Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 323-Ορισμός μελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων του υποέργου ΄΄Αναβάθμιση Λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων''

Αρ. απόφασης 326-Ορισμός Επιτροπής για την Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 328-Ορισμός Υπαλλήλου ως Τεχνικός Ασφαλείας

Αρ. απόφασης 329-Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Αξιοποίηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων με σκοπό τη στέγαση των Υπηρεσιων του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 330-Συγκρότηση Επιτροπής για την ολοκλήρωση της καταγραφής του συνόλου της ακίνητης δημοτικής περιουσίας του Δήμου Χανίων

 Αρ. Πρωτ. 78446/10-10-2014 -Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες ευπαθών ομάδων πολιτών του Δήμου Χανίων

 Αρ. απόφασης 337-Ορισμός υπαλλήλου ως Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 338-Ορισμός υπαλλήλου ως Μέλος της Επιτροπής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 341-Πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Χανίων στο Τομέα των Οικονομικών Θεμάτων

Αρ. απόφασης 356-Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αρ. απόφασης 357-Ορισμός υπαλλήλου ως Γραμματέας της Επιτροπής Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 361 ορθή-Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 363-Ορισμός Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 370-Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 378-Ανάθεση Καθηκόντων σε υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 382-Ορισμός Υπαλλήλου του Δήμου Χανίων ως Τεχνικός Ασφαλείας

Αρ. απόφασης 385-Πρόσληψης ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στην Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Χανίων από 18/11/2014 έως 17/01/2015

Αρ. απόφασης 385 ορθή-Πρόσληψης ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών στο Δήμο Χανίων από 18/11/2014 έως 17/01/2015

Αρ. απόφασης 393-Ανάθεση Καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 403-Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της μελέτης <<Αναθεώρηση και επέκταση του Γ.Π.Σ. Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας>>

Αρ. απόφασης 404-Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης της μελέτης <<Αναθεώρηση και επέκταση του Γ.Π.Σ. Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας>>

Αρ. απόφασης 405-Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας οικονομικά αδυνάτων ανασφάλιστων

Αρ. απόφασης 415-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 361/10-11-2014 απόφασης Δημάρχου Χανίων (ορθή επανάληψη) της Διεπιστημονικής Ομάδας ΄Εργου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 422-Ορισμός υπαλλήλου ως Γραμματέας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Χανίων

Αρ. απόφασης 430-Ορισμός Υπόλογου για τη διαχείριση των λογαριασμών του Δήμου Χανίων στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δημσίων Επενδύσεων

Αρ. απόφασης 438-Ορισμός Υπαλλήλων Τεχνικών Ασφαλείας

Αρ. απόφασης 439-Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας Υπηρεσιών Δήμου Χανίων έτους 2015

Αρ. απόφασης 441-Ορισμός μέλους Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463

Αρ. απόφασης 442-Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463