Είσοδος      |     
Αποφ. Δημάρχου 2015

Αποφάσεις Δημάρχου 2015

Αποφάσεις Δημάρχου:

Αρ. Αποφ.03:Ορισμός Γραμματέα Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Χανίων

Αρ. Αποφ.04:Ορισμός Υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

Αρ. Αποφ.10:Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την έγκαιρη προετοιμασία και ορθή εφαρμογή του Προγράμματος ''Γαλάζιες Σημαίες''

Αρ. Αποφ.28:Ορισμός Υπαλλήλων για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.30:Συγκρότηση Επιτροπής περί κανονισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.37:Ορισμός Γραμματέα Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015

Αρ. Αποφ.38:Ορισμός μέλους της εκτιμητικής επιτροπής των διαγωνισμών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων (Π.Δ. 270/81 άρθρο 7)

Αρ. Αποφ.39:Ορισμός μελών της επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 67 και άρθρου 70 παρ. 1 του ΠΔ 28/80

Αρ. Αποφ.40:Ορισμός Υπαλλήλου ως αναπληρώτριας Προισταμένης του Τμήματος Προγραμματισμού, Ποιότητας, και Οργάνωσης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αρ. Αποφ.41:Ορισμός Επιτροπής Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων

Αρ. Αποφ.44:Ορισμός Ομάδας Έργου για τον εντοπισμό, τη συλλογή και την καταγραφή σε ψηφιακή μορφή όλων των μελετών, προμελετών και άλλων σχετικών εργασιών οι οποίες έχουν εκπονηθεί από όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων αυτού

Αρ. Αποφ.45:Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.46:Τοποθετήσεις υπαλλήλων του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.47:Μετακίνηση υπαλλήλου του Δήμου Χανίων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων

Αρ. Αποφ.53:Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.55:Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Χανίων

Αρ. Αποφ.58:Ορισμός Ορισμός μέλους στην Διεπιστημονική Ομάδα Έργου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.63:Ορισμός Υπαλλήλων για συμμετοχή στην Επιτροπή εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων των μονάδων φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης

Αρ. Αποφ.70:Ορισμός Υπευθύνων και Υπαλλήλων την Ομάδα Διοίκησης και Παρακολούθησης του Υποέργου <<Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων>> και ορισμός Μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέου Έργου (ΕΠΠΕ)

Αρ. Αποφ.70 Ορθή Επανάληψη:Ορισμός Υπευθύνων και Υπαλλήλων την Ομάδα Διοίκησης και Παρακολούθησης του Υποέργου <<Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων>> και ορισμός Μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέου Έργου (ΕΠΠΕ)

Αρ. Αποφ.85:Ορισμός Επιτροπής Εκπαίδευσης

Αρ. Αποφ.86:Συγκρότηση Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων

Αρ. Αποφ.86 Ορθή Επανάληψη:Συγκρότηση Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων

Αρ. Αποφ.87:Πρόσληψη 15 ατόμων (5 Οδηγοί Απορριμματοφόρων και 10 Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων) στην Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για 2 μήνες.

Αρ. Αποφ.89:Ορισμός Υπαλλήλου ως αναπληρώτριας προισταμένης στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών - Αυθαιρέτων της Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.93:Ορισμός Υπαλλήλων στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Αρ. Αποφ.94:Ορισμός Υπαλλήλων για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων <<Οικονομικά στοιχεία δήμων>>που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τα οικονομικά δεδομένα των ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεων του δήμου

Αρ. Αποφ.98:Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών στην Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.99:Αναγνώριση προυπηρεσίας υπαλλήλων της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.105:Μετακίνηση Προισταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διευθυνσης Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.110:Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 405/2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ''Συγκρότηση Επιτροπής για την έκδοση υγείας οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων''

Αρ. Αποφ.111:Ορισμός υπαλλήλου ως αναπληρωτή προιστάμενου του Τμήματος Δημοτικού Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.114:Ορισμός υπαλλήλου ως μέλος της Επιτροπής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.118:Αντικατάσταση μέλους Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αρ. Αποφ.118 ορθή:Αντικατάσταση μέλους Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αρ. Αποφ.121:Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής και Αγοράς Βιβλίων και Ειδών Χειροτεχνίας των Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.123:Μετακίνηση Προισταμένου Τμήματος Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.125:Μετακίνηση Προισταμένης Τμήματος Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.137:Σύσταση Επιτροπής Οριοθέτησης Χώρων Χρήσης Αιγιαλού

Αρ. Αποφ.138:Τοποθέτηση υπαλλήλων στο Τμήμα Δημοτικού Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.140:Τοποθέτηση υπαλλήλου του Δήμου Χανίων στο Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικων Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.141: Ορισμός Υπαλλήλου ως Αναπληρωτή Προισταμένου του Τμήματος Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ.149: Ορισμός Υπευθύνου Υποέργου ''Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων'' και ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέου Έργου (ΕΠΠΕ)

Αρ. Αποφ 153.: Συμπλήρωση μελών της επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ 159: Παροχή Εξουσιοδότησης Ψηφιακής Υπογραφής σε υπαλλήλους του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ 166: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 284/01-09-2014 απόφασης Δημάρχου Χανίων περί ''Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων''

Αρ. Αποφ 171:Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Αποτίμησης Ακινήτων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Αρ. Αποφ 182: Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ 201: Πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από 04/06/2015 έως 03/06/2016 στο Δήμο Χανίων

Αρ. Αποφ 222: Ορισμός Αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για τη παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος των σταθμών διάθεσης ποδηλάτων στα πλαίσια έργου

Αρ. Αποφ 234: Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Τουρισμού από 22/06/2015 έως 21/08/2015

Αρ. Αποφ 273: Αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής για τη διαχείριση και διανομή τροφίμων των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Αρ. Αποφ 280: Ορισμός Μελών Επιτροπής για τον έλεγχο χρήσης του παραχωρούμενου αιγιαλού

Αρ. Αποφ 283: Ορισμός Υπαλλήλων για την οικονομική ενίσχυση απόρων πολιτών

Αρ. Αποφ 285: Ορισμός Γραμματέα της Επιτροπής Επίλυσης Αθλητισμού

Αρ. Αποφ 286: Ορισμός Μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ 304: Στελέχωση του Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Αρ. Αποφ 314: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 222/12-06-2015 απόφαση Δημάρχου Χανίων και ορισμός Αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για τη παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος των σταθμών διάθεσης ποδηλάτων στα πλαίσια έργου

Αρ. Αποφ 364: Ορισμός Επιτροπής διενέργειας ελέγχων και βεβαιώσεων παραβάσεων των παιδότοπων του Δήμου Χανίων