Είσοδος      |     
Επιτροπές

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο που διαδέχτηκε με τον «Καλλικράτη» την «Δημαρχιακή Επιτροπή» αφού απόκτησε το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων της. Η Οικονομική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική λειτουργία του δήμου. Συντάσσει τον προϋπολογισμό, ελέγχει την υλοποίησή του και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο, προελέγχει τον απολογισμό, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων, καταρτίζει τους όρους δημοπρασιών και τις κατακυρώνει, μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων. Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δανείων, αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων, για τον δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή του ενημερώνοντας το δημοτικό συμβούλιο. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

Για την περίδο από 1/9/2014 - 5/3/2017 σύμφωνα με την υπ'' αριθμ. 708/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από:

Αλεξανδράκης Νεκτάριος (Πρόεδρος) (284/2014 Απόφαση Δημάρχου)

Τακτικά Μέλη:
1. Αλιφιεράκη Ελευθερία (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Ανδρεάδης Εμμανουήλ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Βλαχάκης Μιχαήλ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Τζινευράκης Μιχαήλ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
5. Φανδριδάκης Κωνσταντίνος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
6. Φοβάκης Μανούσος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
7. Κοκκινάκη Μαρία (σύμβουλος μειοψηφίας)
8. Λάμπρος Γούλας (σύμβουλος μειοψηφίας)
9. Νικόλαος Παπαντωνάκης (σύμβουλος μειοψηφίας)
10. Χατζηδάκη-Μιχαηλάκη Χρυσή (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Λεβεντάκης Δημήτριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
2. Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Ξανθουδάκης Γεώργιος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
1. Σαρρής Ιωάννης (σύμβουλος μειοψηφίας)
2. Λειψάκης Δημήτριος (σύμβουλος μειοψηφίας)
3. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ (σύμβουλος μειοψηφίας)

Για τη διετία 2013-2014 η Οικονομική επιτροπή είχε οριστεί με την  2/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.