Είσοδος      |     
Διάρθωση Υπηρεσών - Οργανόγραμμα

Διάρθρωση Υπηρεσιών - Οργανόγραμμα

Το Οργανόγραμμα του Δήμου Χανίων όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας - ΟΕΥ (ΦΕΚ 2812/Β/2011)  έχει και την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 16888/Β/2015) του  ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Για την επικοινωνία σας με τις Δημοτικές Υπηρεσίες δείτε τον  Τηλεφωνικό κατάλογο των Δημοτικών υπηρεσιών .

Αναλυτικότερα η διάρθρωση και οι Αρμοδιότητες των Δημοτικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ποιότητας και Οργάνωσης
β) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (Οργανόγραμμα) 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

α) Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
γ) Τμήμα Τουρισμού

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Οργανόγραμμα)

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

-Υπηρεσία Δόμησης (Διεύθυνση Πολεοδομίας - Περιγραφή Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής/Αναλογισμού
γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών-Αυθαιρέτων

Διεύθυνση Πολεοδομίας (Οργανόγραμμα)

-Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας (Περιγραφή -Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου
β) Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας
δ) Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας (Οργανόγραμμα)

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

-Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα  Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας
β) Τμήμα  Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
γ) Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού
δ) Τμήμα Βιβλιοθηκών

 Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Οργανόγραμμα)

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
γ) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  (Οργανόγραμμα)

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
β) Τμήμα Δαπανών
γ) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
δ) Τμήμα Δημοτικού Ταμείου
ε) Τμήμα Μισθοδοσίας
στ)Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων

 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Οργανόγραμμα) 

-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας
β) Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
γ) Τμήμα Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης
δ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας
ε) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Οργανόγραμμα)

-Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών- ΚΕΠ (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών- ΚΕΠ (Οργανόγραμμα)

- Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)

(Από 23/9/2013 η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας στους Ο.Τ.Α δεν υφίσταται πλέον, ως συνέπεια της κατάργησης των σχετικών θέσεων, όπως προβλέπεται τις διατάξεις του άρθρ. 81 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'' 167).  Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου ..αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.)...)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (Περιγραφή - Αρμοδιότητες)