Είσοδος      |     
Νομικά Πρόσωπα Δήμου

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Γενικά

Στο Δήμο Χανίων, μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 – «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 103) λειτουργούν δύο Σχολικές Επιτροπές (ΝΠΔΔ) οι οποίες έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται και λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων.

Οι 21 Σχολικές Επιτροπές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονταν και λειτουργούσαν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, πριν από τις 31/12/2010, συγχωνεύθηκαν με το ΦΕΚ 1075/Β/31-05-2011, σε μια και ενιαία Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων».

Με την υπ΄αριθ.8440/24.2.2011 (ΦΕΚ 318/τ.β/ 25.2.2011) Απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ καθορίζονται οι λειτουργίες και ρυθμίζονται τα οικονομικά θέματα των εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στην παρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006).    

 Σκοπός

Σκοπός των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:

1. η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονάδων ευθύνης τους (π.χ. δαπάνες θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.)

2. η αμοιβή των καθαριστριών.

3. η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.

4. η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

5. η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

6. η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

7. η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για την λειτουργία των σχολείων ευθύνης τους από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

  Πόροι

  Οι πόροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων προέρχονται από:

  α) την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ),

  β) τις έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Χανίων, το ύψος των οποίων διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή αυτών,

  γ) προσόδους της σχολικής περιουσίας,

  δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,

  ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, και

  στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

  Διοίκηση

  Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων διοικούνται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

   Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων τα μέλη του οποίου έχουν οριστεί με την υπ' αριθμ. 838/2014 (ΑΔΑ 770ΚΩΗ5-ΥΜΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και την 21η παρουσιάζεται παρακάτω:

  Α/Α

  Θέση

  Τακτικό μέλος

  Αναπληρωματικό μέλος

  Ιδιότητα

  1

  Πρόεδρος

  Κονταξάκης Ευτύχιος Περράκη Βαρβάρα

  Δημοτικός Σύμβουλος

  2

  Αντιπρόεδρος

  Ξανθουδάκης Γεώργιος Αλεξανδράκης Νεκτάριος

  Δημοτικός Σύμβουλος

  3

  Μέλος

  Ψυχογιού Ελένη Βλαζάκης Νικόλαος

  Δημοτικός Σύμβουλος

  4

  Μέλος

  Αποστολάκη Σαρικάκη Γεωργία Αλιφιεράκη Ελευθερία

  Δημοτικός Σύμβουλος

  5

  Μέλος

  Βογιατζόγλου Χαράλαμπος Λυμπινάκη Λώλη Ελευθερία

  Ιδιώτης

  6

  Μέλος

  Νικολακάκης Θρασύβουλος Κατσιφαράκη Άννα

  Ιδιώτης

  7

  Μέλος

  Κοτσιφάκη Σίτσα Μπαρνιαδάκης Σπύρος

  Ιδιώτης

  8

  Μέλος

  Παπαδάκης Χρήστος Γιαννάκη Μαρία

  Ιδιώτης

  9

  Μέλος

  Στραβουδάκης Παναγιώτης

  Λουπασάκης Δημήτριος

  Ιδιώτης

  10

  Μέλος

  Χατζηδάκης Βασίλειος Χειλαδάκης Ευτύχιος

  Ιδιώτης

  11

  Μέλος

  Ρουτζάκη Αθηνά Βασιλάκη Αικατερίνη

  Ιδιώτης

  12

  Μέλος

  Πατσιά – Ορφανουδάκη Αλεξάνδρα Μαράκη Μαρία

  Δ/ντης σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ.Χανίων

  13

  Μέλος

  Ανδρεαδάκης Γεώργιος Βαζιτάρης Βασίλειος

  Δ/ντης σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ.Χανίων 

  14

  Μέλος

  Κωστοπούλου Σούλα Αναγνωστάκη Αικατερίνη

  Εκπρόσωπος Ένωσης γονέων & κηδεμόνων

  15

  Μέλος

  Βουλγαράκης Δημήτριος Μαρινάκης Γεώργιος

  Εκπρόσωπος Μαθητών

  Επικοινωνία

  Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

  Διεύθυνση: Κριάρη 40 (Μέγαρο Πάνθεον) , Ά όροφος
  Τ.Κ.:73135
  Τηλέφωνο: 28213 41773
  Fax: 2821341786
  e-mail: schepitropi2@chania.gr