Είσοδος      |     
Νομικά Πρόσωπα Δήμου

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Γενικά

Στο Δήμο Χανίων, μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 – «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 103) λειτουργούν δύο Σχολικές Επιτροπές (ΝΠΔΔ) οι οποίες έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται και λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων. Οι 63 Σχολικές Επιτροπές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονταν και λειτουργούσαν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, πριν από τις 31/12/2010, συγχωνεύθηκαν με το ΦΕΚ 1125/τχ. Β/03-06-2011, σε μια και ενιαία Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων».

Με την υπ΄αριθ.8440/24.2.2011 (ΦΕΚ 318/Β/ 25.2.2011) Απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ καθορίζονται οι λειτουργίες και ρυθμίζονται τα οικονομικά θέματα των εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στην παρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006).    

Σκοπός

Σκοπός των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:

1. η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονάδων ευθύνης τους (π.χ. δαπάνες θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.)

2. η αμοιβή των καθαριστριών με σύμβαση έργου.

3. η εκτέλεση έργων για μικροεπισκευές και συντηρήσεις των  σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

4. η αποζημίωση εξόδων κίνησης Σχολικών Τροχονόμων

5. η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, όπου λειτουργούν.

6. η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

7. η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για την λειτουργία των σχολείων ευθύνης τους από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πόροι

Οι πόροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων προέρχονται από:

α) την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ),

β) τις έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Χανίων, το ύψος των οποίων διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή αυτών,

γ) προσόδους της σχολικής περιουσίας,

δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,

ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, και

στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Διοίκηση

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων διοικειται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου έχουν οριστεί με την υπ' αριθμ. 837/2014(ΑΔΑ:7ΑΘΖΩΗ5-1ΝΥ) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων παρουσιάζεται παρακάτω:

Α/Α

Θέση

Τακτικό μέλος

Αναπληρωματικό μέλος

Ιδιότητα

1

Πρόεδρος

Βλαζάκης Νικόλαος

Αδοντάκης Μανώλης

Δημοτικός Σύμβουλος

2

Αντιπρόεδρος

Ξανθουδάκης Γεώργιος

Φραγγεδάκης Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

3

Μέλος

Ψυχογιού Ελένη

Φιωτάκης Σταύρος

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Μέλος

Παπαντωνάκης Νικόλαος

Φοβάκης Μανούσος

Δημοτικός Σύμβουλος

5

Μέλος

Χατζάκης Ιωάννης

Λαγογιάννη Αλεξάνδρα

Ιδιώτης

6

Μέλος

Μαυροματάκη Μαριάννα

Μανωλακάκης Κωνσταντίνος

Ιδιώτης

7

Μέλος

Κληρονόμου Κωνσταντίνα

Σπυριδάκης Κωνσταντίνος

Ιδιώτης

8

Μέλος

Κατσιφαράκη Θηρεσία

Παπαμηνά Μαργαρίτα

Ιδιώτης

9

Μέλος

Παπαδάκης Χάρης

Γοναλάκη- Ναξάκη Μαρία

Ιδιώτης

10

Μέλος

Θυμάκης Αντώνιος

Καψαλάκη Ευαγγελία

Ιδιώτης

11

Μέλος

Τσικαλάκη Ειρήνη

             Καμισάκη Μαρία

Ιδιώτης

12

Μέλος

Μπολιουδάκης Αριστείδης

Νικολουδάκης Γεώργιος

Ιδιώτης

13

Μέλος

Τσισμενάκης Ιωάννης

Κουτσουράκη Αικατερίνη

Δ/ντης σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπ. Δ. Χανίων

14

Μέλος

Σταυρουλάκης Εμμανουήλ

Πουλινάκης Γεώργιος

Δ/ντης Σχολικής Μονάδας Α' βάθμιας εκπ. Δ. Χανίων

15

Μέλος

Μπροκαλάκης Κώστας

Βαρδαξή Πόπη

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων

Επικοινωνία

Σχολική Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Χανίων

Διεύθυνση: Κριάρη 40 (Μέγαρο Πάνθεον) , Ά όροφος
Τ.Κ.:73135
Τηλέφωνο: 28213 41772
Fax: 2821341786
e-mail: schepitropi1@chania.gr