Είσοδος      |     
Επιχειρησιακό - Ετήσιο Πρόγραμμα Δήμου Χανίων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χανίων

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υ.Α 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β 2970 2014) (ΑΔΑ Ω2ΛΒΝ-Σ4Α). «..Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα  τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και των Νομικών του Προσώπων. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν τα:

1. Στρατηγικό Σχέδιο.

2. Επιχειρησιακό Σχέδιο (το οποίο αποτελεί την εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδίου σε συγκεκριμένες δράσεις).

3. Οικονομικό Προγραμματισμό και Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

Ο Δήμος Χανίων για την δημοτική  περίοδο 2014-2019 εκπόνησε το πενταετές επιχειρησιακό του πρόγραμμα δίνοντας έμφαση σε δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες με  την ενεργή συμμετοχή Δημοτικών Υπηρεσιών και Δημοτικών Νομικών Προσώπων, Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Τοπικών Αναπτυξιακών και  Παραγωγικών Φορέων και Πολιτών,  σε όλες τις φάσεις της κατάρτισης.

Συγκεκριμένα κατά τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού εκτός των άλλων πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων:

Μετά από το Στρατηγικό Σχέδιο, ακολούθησε η διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, του Οικονομικού Προγραμματισμού και των Δεικτών παρακολούθησης προκειμένου να καταριστεί το Τελικό πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων 2014-2019. Αυτό εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 331/2015 απόφαση του ΔΣ και ακολούθησε ο  έλεγχος νομιμότητας της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την υπ.αριθμ. 1022/2015 απόφαση.

Επιχειρησιακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων 2014-2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο του Δήμου  και θα αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Προτάσεις και παρατηρήσεις επί του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 μπορούν να αποστέλλονται στο    e-mail

Παλαιότερα Επιχειρησιακά προγράμματα και Προγράμματα Δράσης Δήμου Χανίων