Είσοδος      |     
'Εργα

Χρηματοδότηση Μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων

p

Χρηματοδότηση Μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων

 Με την υπ' αριθμ. 67.3/1-4-2014 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε την ένταξη της μελέτης Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών (πρώην) Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014»,για το ποσό των 298.214,63 €, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 65% της αμοιβής του Α΄ Σταδίου της μελέτης.

Επίσης, με το υπ. αριθμ. 36.1.1/31-10-2012 πρακτικό του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου είχε εγκρίνει την ένταξη των Μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Ακρωτηρίου και Νέας Κυδωνίας Δ. Χανίων, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2012», για τα ποσά των 120.751,85 € και 98.779,95 €, αντίστοιχα, που αφορούν σε ποσοστό 70% της αμοιβής του Α΄ Σταδίου των μελετών.

Και οι τρεις μελέτες διανύουν το Α΄ Στάδιο εκπόνησής τους, το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων και τη διατύπωση της καταρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής μελέτης. Επίσης, κατά το Α΄ Στάδιο εκπονείται, παράλληλα με την κυρίως μελέτη Γ.Π.Σ. και παραδίδεται σε ξεχωριστό τεύχος, η “Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας”, η έγκριση της οποίας από την αρμόδια Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του Α΄ Σταδίου.

Στόχος του Δήμου Χανίων είναι οι τρεις αυτές μελέτες,  να ενοποιηθούν και να θεσμοθετηθούν ως ενιαία μελέτη στο σύνολο της έκτασης του Δήμου Χανίων, ώστε το νέο αυτό Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει τη βάση της γεωχωρικής πληροφορίας του (ως ένα ισχυρό Πολεοδομικό Σύστημα Πληροφοριών) και επομένως το κυριότερο εργαλείο για τη μελλοντική οργάνωση και ανάπτυξη της περιοχής, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Τελευταία Ενημέρωση: 29-05-2014