Είσοδος      |     
Εφημερίδα της Υπηρεσίας (Δελτία Τύπου - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί)

Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η δράση της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να διέπεται τόσο από την αρχή της διαφάνειας, δηλαδή από την υποχρέωση της Διοίκησης να εξασφαλίζει, όπου τούτο είναι δυνατό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τη δημοσιότητα των αποφάσεων και των ενεργειών των οργάνων της, όσο και την αρχή της πληροφόρησης και πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στα δημόσια έγγραφα, με σκοπό τη δημιουργία μιας ανοιχτής και διάφανης Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σήμερα, όλοι σχεδόν, οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι και Ν.Π.Δ.Δ.) διαθέτουν μια συγκεκριμένη τοποθεσία (Ιστοχώρο) στο Διαδίκτυο η οποία περιέχει και παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση και τις δραστηριότητες του Φορέα. Η διαδικτυακή αυτή τοποθεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαίο σύστημα αναφοράς για τη δημοσιοποίηση των διοικητικών εγγράφων που παράγει ο οικείος Φορέας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο στην πράξη, ηλεκτρονική εφημερίδα σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία η οποία θα δημοσιεύει τα διοικητικά έγγραφα που παράγει καθημερινώς η Υπηρεσία όπως ακριβώς γίνεται, κατά αναλογία, με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου