Σούδα για...

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται πληροφορίες που αφορούν στους νέους, στην Γ΄Ηλικία  και στους αλλοδαπούς. Ο Δήμος Σούδας προσπαθεί να στηρίξει σε διάφορα επίπεδα τους κατοίκους του, με ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις. Στις σελίδες που ακολουθούν, εμφανίζονται πληροφορίες για τις κοινωνικές υποδομές και τις πρωτοβουλίες του Δήμου μας .