Εκλογικά Τμήματα Δημοτικής Ενότητας Σούδας

Τα εκλογικά τμήματα της Δημοτικής Ένότητας Σούδας (πρώην Δήμος Σούδας) όπως ανακοινώθηκαν από  το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ακολουθούν.

--------------------
Αρ. Τμήματος:270o
Τοποθεσία(Κατάστημα Ψηφοφορίας): Λύκειο Σούδας
Εκλογείς(Από έως Επώνυμο): Από ΑΓΓΕΛΑΚΗ έως και ΓΑΡΕΔΑΚΗ
--------------------
Αρ. Τμήματος:271o
Τοποθεσία(Κατάστημα Ψηφοφορίας):Λύκειο Σούδας
Εκλογείς(Από έως Επώνυμο):Από ΓΕΛΑΣΑΚΗ έως και ΚΑΝΤΟΥΝΑΤΑΚΗ
--------------------
Αρ. Τμήματος:272o
Τοποθεσία(Κατάστημα Ψηφοφορίας):Λύκειο Σούδας
Εκλογείς(Από έως Επώνυμο):Από ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗ έως και ΚΟΣΜΙΔΟΥ
--------------------
Αρ. Τμήματος:273o
Τοποθεσία(Κατάστημα Ψηφοφορίας):Λύκειο Σούδας
Εκλογείς(Από έως Επώνυμο):Από ΚΟΤΙΝΗΣ έως και ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
-------------------- Αρ. Τμήματος:274o
Τοποθεσία(Κατάστημα Ψηφοφορίας):Λύκειο Σούδας
Εκλογείς(Από έως Επώνυμο):Από ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ έως και ΜΠΥΡΑΚΗΣ
--------------------
Αρ. Τμήματος:275o Τοποθεσία(Κατάστημα Ψηφοφορίας):Λύκειο Σούδας
Εκλογείς(Από έως Επώνυμο):Από ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ έως και ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ
--------------------
Αρ. Τμήματος:276o
Τοποθεσία(Κατάστημα Ψηφοφορίας):Λύκειο Σούδας
Εκλογείς(Από έως Επώνυμο):Από ΠΟΛΙΤΗ έως και ΤΟΥΤΣΗ
--------------------
Αρ. Τμήματος:277o
Τοποθεσία(Κατάστημα Ψηφοφορίας):Λύκειο Σούδας
Εκλογείς(Από έως Επώνυμο):Από ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ έως και ΨΩΜΑ
--------------------
Αρ. Τμήματος:278o
Τοποθεσία(Κατάστημα Ψηφοφορίας):ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
Εκλογείς(Από έως Επώνυμο):Από ΑΓΓΕΛΑΚΗ έφως και ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
--------------------
Αρ. Τμήματος:279o
Τοποθεσία(Κατάστημα Ψηφοφορίας):ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
Εκλογείς(Από έως Επώνυμο):Από ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ έως και ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
--------------------
Αρ. Τμήματος:280o
Τοποθεσία(Κατάστημα Ψηφοφορίας):Δημοτικό Σχολείο Απτέρων
Εκλογείς(Από έως Επώνυμο):Από ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ έως και ΨΑΛΙΔΑΚΗ

Εγγραφές - επανεγγραφές νηπίων για το σχολικό έτος 2010 - 2011

Εγγραφές - επανεγγραφές νηπίων για το σχολικό έτος 2010 - 2011

 

Την Τετάρτη 11 Αυγούστου και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σούδας προκειμένου να αποφασίσει για τις εγγραφές - επανεγγραφές νηπίων για το σχολικό έτος 2010 - 2011.

Απομάκρυνση αφισών απο δημόσιους χώρους

Από το Δήμο Σούδας ανακοινώνεται ότι, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του περιβάλλοντος και κατ' εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας όλες οι αφίσες που θα τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους (δέντρα, στύλους κλπ) θα αφαιρούνται αυθημερόν από συνεργεία του Δήμου και θα ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία για τη δίωξη των παραβατών.

 

Ανακοίνωση πρόσληψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Την υπ' αριθμ.17848/7-4-2010 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.

3.Την υπ΄ αριθμ.18676/12-4-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

4.Την υπ΄ αριθμ.46/2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σούδας.

5.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 840 Β/7-7-2006)

Δ.Ο.Π.Π.Α. Δήμου Σούδας – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/10)

 

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/10 που αφορούν την πρόσληψη τριών (3) συνολικά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Ηλικιωμένων και Ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον Βοήθειας» του Δ.Ο.Π.Π.Α. Δήμου Σούδας.

Εκδήλωση στη Σούδα για την αποκατάσταση του υγρότοπου της εκβολής Μορώνη

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε η πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς και του Δήμου Σούδας για την αποκατάσταση και προστασία του υγρότοπου Μορώνη. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο Δήμος απομάκρυνε τα μπάζα από ένα μεγάλο τμήμα του υγρότοπου και το WWF Ελλάς εκπόνησε με ίδιους πόρους τη μελέτη αποκατάστασης. Επιπλέον το WWF Ελλάς ενέταξε την αποκατάσταση του Μορώνη στο θερινά προγράμματα εθελοντών της οργάνωσης και ήδη από τη Δευτέρα 12/7, οι εθελοντές εργάζονται συστηματικά για τον καθαρισμό του και ενημερώνουν τους κατοίκους της περιοχής για το έργο που επιτελείται.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης θερινής κατασκήνωσης εθελοντών της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς για τον υγρότοπο Μορώνη, ο Δήμος Σούδας και το WWF Ελλάς καλούν τους κατοίκους της Σούδας και της ευρύτερης περιοχής να παραβρεθούν την Πέμπτη 22 Ιουλίου στις 8.30 το απόγευμα, στην ανοικτή εκδήλωση με τίτλο:

«Ένα μέλλον για τον υγρότοπο της εκβολής Μορώνη

Δ.Ο.Π.Π.Α. Δήμου Σούδας - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/10

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.

3.Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008.

4.Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).

5.Τις υπ' αριθμ. 21/2010 και 23/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού .

6.Τις υπ' αριθμ. 37/2010 και 46/2010 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σούδας.

7.Την υπ' αριθμ.πρωτ. οικ. 17848/7-4-2010 απόφαση της επιτροπής του αρθ.2 παρ.1

της αριθμ . 6/15-5-2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α/7-5-09).

8.Το ΦΕΚ Σύστασης της Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1906 Β/23-12-2004).

9.Την υπ. αρ. 1883/12-4-10 απόφαση του Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για την κατακύρωση του διαγωνισμού για την πράξη «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας» και την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ οικ.60292/2158/27-8-2008 (ΦΕΚ 1724/τ. Β΄/27-8-2008) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

10.Την από 21-6-2010 βεβαίωση του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Πολιτισμού Αθλητισμού Σούδας, για μείωση των θέσεων από πέντε σε τρεις, της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 Ανακοίνωσης.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Ηλικιωμένων και Ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκων Βοήθειας" του Δ.Ο.Π.Π.Α Σούδας που εδρεύει στη Σούδα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Οι πίνακες και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στα παρακάτω αρχεία.

H υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 12 Ιουλίου 2010 και ώρα 2.30 μ.μ.

Διαγωνισμός Παραμυθιού - 16/4/2010

Η Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δήμου Σούδας προκηρύσσει για 5η συνεχή χρονιά διαγωνισμό παραμυθιού. Μέρος μπορούν να λάβουν οι μαθητές Β΄ έως και Στ΄ τάξης Δημοτικού.

Νέα Τηλέφωνα Δήμου Σούδας

ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ....................................... 2821341218

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟI............................................... 2821341214  - 2821341215

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ................ 2821341203

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ............ 2821341202

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ....................................... 2821341200-1

 

ΤΑΜΕΙΟ ......................................................... 2821341223-4

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.................................... 2821341210-12

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ............................ 2821341213

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ........................... 2821341209

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ........................................... 2821341204-8

 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (ΦΑΞ).................................. 2821089962

Αποκριάτικες Εκδηλώσεις 2010 (26/01/2010)

Ο Δήμος Σούδας για άλλη μια φορά διοργανώνει σε συνεργασία με φορείς του Τόπου διοργανώνει  Αποκριάτικες  εκδηλώσεις σε όλα τα δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ώς εξής:

 

Ρυθμίσεις οφειλών απο τέλη, εισφορές κ.α 1/12/2009

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σούδας ενημερώνει τους δημότες ότι θα προβεί στις διαδικασίες είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών προς αυτήν, που προέρχονται από δημοτικά τέλη( ύδρευση, αποχέτευση, τέλη πεζοδρομίων,2% επί ακαθάριστων εσόδων κ.α) καθώς και εισφορές σχεδίου πόλεως.

 

Σεμινάρια για γονείς ψυχικής υγείας

 

Σεμινάρια για γονείς ψυχικής υγείας διργανώνει ο Δήμος Σούδας για τέταρτη συνεχή χρονιά . Τα σεμινάρια ξεκινούν σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα τα σεμινάρια ψυχικής υγείας που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου έως τον Μάρτιο του 1010 με στόχο την ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα διαπαιδαγώγησης και σχέσεων μέσα στην οικογένεια.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης  20 ωρών. 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ


ύστερα από την υπ' αριθ. 1/2009/30-7-09 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3536/2007, και το από  38480/02-11-09  εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης συνολικού αριθμού ΕΠΤΑ  (7) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004. 

Οι ως άνω 7 θέσεις  μερικής απασχόλησης  κατανέμονται στους κατωτέρω τομείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : 

 

Α/Α    
Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα (*) Θέσεις Ειδικότητα Διάρκεια  σύμβασης
(σε μήνες)
1 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ
(Πολιτική Προστασία Δήμου)
3 ΕΡΓΑΤΗΣ    ,ΥΕ 18
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   1  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ,  ΔΕ  18
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   3 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  ,ΥΕ 18


 
 
 

Ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα & Φορέων Ενάντια στην Εγκατάσταση Αποθηκών Καυσίμων στον Κλειστό Κόλπο της Σούδας - 13/10/2009

Η Επιτροπή Αγώνα «ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ» συνεδρίασε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009, στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σούδας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν κάτοικοι, φορείς της ευρύτερης περιοχής καθώς και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, όπου κατέθεσαν τις θέσεις και τις απόψεις τους για το θέμα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - 2/10/2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την εκτέλεση του Έργου

 

"Προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών στον Δήμο ΣΟΥΔΑΣ μέσω της Υλοποίησης εργου Επίδειξης των Ευρυζωνικών Δικτύων και Εφαρμογών"

 

Αριθμός Διακήρυξης: Α120/02-10-2009

 

Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών: 19/10/2009, ώρα 09:00 π.µ.

 

Εκλογικά τμήματα Δήμου Σούδας / Εθνικές Εκλογές 2009 - 29/9/2009

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα Εκλογικά τμήματα του Δήμου Σούδας στις Εθνικές Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκλογές μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - 16/9/2009

Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε εν κρυπτώ και παραβύστω με ταχύτατες και ασυνήθιστες για την ελληνική γραφειοκρατία διαδικασίες εξέδωσε την υπ’ αριθμ. Δ.Μ.Ε.Ο /4222/5/526/19-8-2009 ( Φ.Ε.Κ 425/03.09.2009) απόφαση του με την οποία αποχαρακτηρίζεται «τμήμα» της παλαιάς εθνικής οδού ( Π.Ε.Ο) Χανίων-Ρεθύμνου στη θέση « Πλατάνι» του Δήμου Σούδας από δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο σε δημοτικό.

Ανακοίνωση για το κάπνισμα σε χώρους Υγειονομικού ενδιαφέροντος - 13/7/2009

Από 1ης Ιουλίου 2009, απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 3730/08.  

 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Καλοκαίρι Φθινόπωρο 2009 - 12/7/2009

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2009

Πρόγραμμα Δρομολογίων στη Νησίδα Σούδας - 30/6/2009

Το πρόγραμμα των θαλάσσιων περιηγήσεων και επισκέψεων στη Νησίδα Σούδας που έχει εγκριθεί, αφορά δρομολόγια ΤΡΕΙΣ φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Κυριακή. Αναλυτικά τα δρομολόγια είναι τα εξής:

Ξεκίνησαν τα δρομολόγια πλοίων για τη Νησίδα Σούδας - 29/6/2009

Τα δρομολόγια των πλοίων που εκτελούν τις θαλάσσιες εκδρομές προς Νησίδα Σούδας συνδυάζοντας περιηγητικούς πλόες είναι τα εξής:

 

Για περισσότερες πληροφορίες Δήμος Σούδας 2821020513

Αναβίωση εθίμου 'Κλήδονα' - 16/6/2009

Το Κ.Α.Π.Η. Σούδας σε συνεργασία με το Σύλλογο στιχουργών Χανίων σας προσκαλούν την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7:00 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Κ.Α.Π.Η. να αναβιώσουμε το έθιμο του Κλήδονα.

Εκλογικά Τμήματα Δήμου Σούδας - 1/6/2009

Εκλογικά τμήματα Δήμου Σούδας κατά τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009.

Εκδήλωση για το Περιβάλλον στο Δήμο Σούδας - 1/6/2009

Ο Δήμο Σούδας στo πλαίσιo του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου τις ακόλουθες εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους συλλόγους...

Δενδροφύτευση στα Πάρκα του Δήμου Σούδας - 8/5/2009

Στα πλαίσια του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής που πραγματοποιείται στα σχολεία του Δήμου μας σε συνεργασία με τη Δ/νση Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων...

 

Εργασίες στο Δημοτικό Ασύρματο Δίκτυο Σούδας - 8/5/2009

Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου μας ότι έως και την Παρασκευή 15 Μαίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης και ρυθμίσεων του εξοπλισμού των κόμβων του Δημοτικού Ασύρματου Δικτύου Σούδας (Wi-fi).

Διάθεση Ποντικοφάρμακου - 6/5/2009

Ενημερώνουμε του κατοίκους του Δήμου μας ότι από την αποθήκη του Δήμου μας διατίθεται ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ.

 

 

 

 

Επισκεψιμότητα Νησίδας - Κάλεσμα προς τους ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών & επιχειρήσεων - 2/5/2009

Έπειτα από τις επιτυχημένες προσπάθειες της έναρξης των επισκέψεων στη Νησίδα της Σούδας, στις οποίες με καθοριστικό ρόλο συνέβαλλαν τόσο ο Ναύσταθμος Κρήτης όσο και η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ο Δήμος Σούδας καλεί τους ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών και επιχειρήσεων

Τριήμερη εκδρομή του ΚΑΠΗ Σούδας στην Πάρο - 29/4/2009

Το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου της Σούδας διοργανώνει τριήμερη εκδρομή 25 – 26 – 27 Μαΐου στην Πάρο.

Τιμή συμμετοχής μόνο για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. είναι 170,00 €.

Νέο Δ.Σ Πολιτιστικού Συλλόγου 'Τα Άπτερα' - 16/04/2009

Στα Μεγάλα Χωράφια, την 10η Απριλίου 2009 και ώρα 12:00,στο δημοτικό σχολείο του χωριού, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του πολιτιστικού συλλόγου "ΤΑ ΆΠΤΕΡΑ" ύστερα από πρόσκληση των πλειονοψηφησάντων  σε σταυρούς προτίμησης στις αρχαιρεσίες της 4ης Απριλίου 2009 με θέμα την σύσταση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα του άρθρου 19 π α ρ .1 του Καταστατικού.

 

 

Επιστολές Δημάρχου Σούδας για το φρούριο Ιντζεδίν - 10/4/2009

O Δήμαρχος Σούδας απέστειλε επιστολές προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τον Υπουργό Εσωτερικών κ Πρ. Παυλόπουλο σχετικά με το θέμα παραχώρησης για χρήση από το Δήμο μας του φρουρίου Ιντζεδίν και των άμεσων & αναγκαίων ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτό. Ολόκληρο το περιεχόμενο των επιστολών παρατίθενται παρακάτω.

 

 

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

το Δημοτικό μας Συμβούλιο θα συνεδριάσει Δευτέρα 30/3/09 και ώρα 20.00΄  τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :      

Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα - 01/04/2009

Μετά την αρνητική εισήγηση του εισηγητή του Ε' τμήματος του Σ,τ.Ε στην προσφυγή  του Δήμου Σούδας για την ακύρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων( Μ.Π.Ε) και της Άδειας Εγκατάστασης που υπέγραψε στις 02.09.2008 ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης κ Χ. Φώλιας, έχει δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση ότι αν η τελική απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας  είναι θετική για την Μ.Π.Ε και την Άδεια Εγκατάστασης της MAMIDOIL-JETOIL A.E αυτό δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να εκδώσει και τις πολεοδομικές -οικοδομικές άδειες για την κατασκευή των έργων. Η  Επιτροπή Αγώνα ενημερώνει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για τις θέσεις πάνω σε αυτό το θέμα  και τις ενέργειες που προγραμματίζει.

Συμμετέχουμε στην 'Ώρα της Γης' - 20/3/2009

Ο Δήμος Σούδας συμμετάσχει στην "Ώρα της Γης" 2009, και δηλώνει δυναμικό παρών στο μεγαλύτερο συμμετοχικό γεγονός ενάντια στην κλιματική αλλαγή που διοργανώθηκε ποτέ στον πλανήτη, που θα πραγματοποιηθεί το το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 8.30 το βράδυ, σε μια συμβολική κίνηση, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα σβήσουν τα φώτα για μία ώρα.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αποκριάτικες εκδηλώσεις

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Σούδας στις οποίες συμμετείχε πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών και που στόχο είχαν να τονώσουν τη διάθεση των ανθρώπων να μασκαρευτούν, να γελάσουν, να διασκεδάσουν και απλά να γιορτάσουν την αγάπη για τη ζωή.

Πρόγραμμα Καρναβαλικών Εκδηλώσεων 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2009

Καθαρά Δευτέρα στο Φρούριο Κουλέ στα Άπτερα

Καθαρά Δευτέρα στο Φρούριο Κουλέ στα Άπτερα. Πέταγμα του Χαρταετού, πολύ κέφι, κρητική μουσική από τους Αφους Κοκοτσάκη και χορό από το χορευτικό όμιλο ΑΡΟΔΑΜΟΣ.

 

Αποκριάτικο Ξεφάντωμα την Κυριακή 1 Μαρτίου στη Πλατεία Σούδας

Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Σούδας με την υποστήριξη του Δήμου Σούδας διοργανώνει ένα μοναδικό αποκριάτικο ξεφάντωμα την Κυριακή 1 Μαρτίου 2009 στις 5.00 μ.μ. στη πλατεία της Σούδας.

Ζωντανή μουσική, διαγωνισμοί, βραβεύσεις, κληρώσεις πλούσιων δώρων περιμένουν μικρούς και μεγάλους.

Η βραδιά θα κλείσει με φανταστικά πυροτεχνήματα και τη καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου.

Πιλοτική Λειτουργία Νέου Δικτυακού Τόπου Δήμου Σούδας

Ξεκίνησε την πιλοτική του λειτουργία ο νέος Δικτυακός τόπος του Δήμου μας.

Η πιλοτική λειτουργία αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος Ιανουαρίου 2008.

Ξεκίνησαν τα σεμινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς στο Δήμο μας

Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση των γονέων για την αντιμετώπιση των καθημερινών δυσκολιών αγωγής των παιδιών τους, ο Δήμος Σούδας διοργανώνει διαλέξεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου Νοέμβριος 2008 έως Μάρτιο 2009, που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα διαπαιδαγώγησης και σχέσεων μέσα στην οικογένεια, αναγνώρισης της προσωπικής τους ευθύνης σε δυσκολίες και προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν.

Το πρόγραμμα των Σεμιναρίων από την έναρξη του είναι το παρακάτω.

 

 

Μηδενική αύξηση για το 2009 των συντελεστών τελών καθαριότητας, φωτισμού & κοινόχρηστων χώρων

Ο Δήμος μας, θέτοντας πάντοτε ως πρωταρχικό μέλημα του την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και λειτουργώντας πάντοτε με τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης στέκεται με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα αποφάσισε κατά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του στις 8 Δεκεμβρίου 2008:

μηδενική αύξηση για το 2009 των συντελεστών τελών καθαριότητας, φωτισμού & κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας...