Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες


Τηλέφωνα αποκεντρωμένων υπηρεσιών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

 Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη  Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου είναι οι εξής:

Α. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

1)      Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

2)      Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα λοιπά πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας (πρόεδρο και μέλη συμβουλίων δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων).

3)      Τηρεί τις υποχρεώσεις του Δήμου σχετικά με τις υπηρεσίες δημοτολογίου και μητρώου αρρένων και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων/πιστοποιητικών που απορρέουν από αυτό. Τηρεί επίσης τα ληξιαρχικά βιβλία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην δημοτική ενότητα και εκδίδει ληξιαρχικές πράξεις.

4)      Εισηγείται   βελτιώσεις  και  παρακολουθεί την  εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).

5)      Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

6)      Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας.

7)      Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.

8)      Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.

9)      Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

10)  Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους  στους πολίτες.

11)  Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.

12)  Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.

Β. Γραφείο  Οικονομικών Θεμάτων

1)      Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο (ή και άλλες δημοτικές υπηρεσίες όπως π.χ. ΔΕΥΑΧ) και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2)      Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.

3)      Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στο Γραφεία της Δ.Ε.

4)      Ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητας του ανατεθεί από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 Γ. Γραφείο Κ.Ε.Π.

1)      Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

2)      Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

3)      Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

4)      Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους  στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.

5)      Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).

6)      Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.

7)      Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.

8)      Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

 Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου, είναι οι εξής:

 

Α. Γραφείο Διοικητικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Οι αρμοδιότητες είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Α.

 Β. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Οι αρμοδιότητες είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Β.

 Γ. Γραφείο Κ.Ε.Π.

Οι αρμοδιότητες είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Γ.

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΙΣΟΥ

 Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Θερίσου, είναι οι εξής:

 

Α. Γραφείο Διοικητικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Οι αρμοδιότητες  είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Α.

 Β. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Οι αρμοδιότητες  είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Β.

 Γ. Γραφείο Κ.Ε.Π.

Οι αρμοδιότητες  είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Γ.

 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

 Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιών, είναι οι εξής:

 Α. Γραφείο Διοικητικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Οι αρμοδιότητες  είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Α

 Β. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Οι αρμοδιότητες  είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Β

 Γ. Γραφείο Κ.Ε.Π.

Οι αρμοδιότητες  είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Γ

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας, είναι οι εξής:

 Α. Γραφείο Διοικητικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Οι αρμοδιότητες είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Α

 Β. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Οι αρμοδιότητες είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Β

 Γ. Γραφείο Κ.Ε.Π.

Οι αρμοδιότητες  είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Γ

 Δ. Γραφείο  Δημοτικής Αστυνομίας

1)      Συγκροτεί τις περιπόλους και τις ομάδες αστυνομικής ενέργειας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

2)      Διενεργεί όλες τις αστυνομικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ) σύμφωνα με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας και τους σχετικούς κανονισμούς.

3)      Συμπληρώνει αναφορές και δελτία συμβάντων για τα αποτελέσματα της αστυνομικής δράσης, τα αξιολογεί και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

4)      Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας, ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.

5)      Μεριμνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών μέσων και εφοδίων που χρησιμοποιεί η δημοτική αστυνομία.

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΔΑΣ

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Σούδας, είναι οι εξής:

 Α. Γραφείο Διοικητικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Οι αρμοδιότητες είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Α.

 Β. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Οι αρμοδιότητες είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Β.

 Γ. Γραφείο Κ.Ε.Π.

Οι αρμοδιότητες  είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 21/Γ.

 

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων – πλην των Κεντρικών Υπηρεσιών - που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Χανίων, είναι οι εξής:

 Α. Γραφείο Κ.Ε.Π.