Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) | Κωδικός υπηρεσίας: 186

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων


Περιγραφή

Ο ΟΠΕΚΑ διαχειρίζεται την παροχή 10 προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων σε περίπου 163.000 δικαιούχους. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των ΑμεΑ και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις να απολαμβάνουν ισότιμη πρόσβαση σε κάθε σφαίρα της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά ώστε τα άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις να μην οδηγούνται σε κοινωνικό αποκλεισμό.

 

Ποιοι το δικαιούνται;

 1. Ανασφάλιστα άτομα άνω των 67 ετών.

 2. Το ετήσιο φορολογητέο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει το ποσό των 4.320 €/8.640 € αντίστοιχα.

 3. Δεν λαμβάνουν/δεν έχουν υποβάλει αίτηση οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους για συνταξιοδότηση από φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εξαιρείται η παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα (Ν. 1296/1982, Ν.4387/2016, όπως ισχύουν).

 4. Δεν έχουν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους ακίνητη περιουσία ή είχαν ακίνητο με πλήρη κυριότητα και δεν το μεταβίβασαν μετά τη δημοσίευση του Ν.4756/26.11.2020

 5. Δεν φιλοξενούν τρίτα άτομα/δεν διαμένουν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας.

 6. Δεν επιδοτούνται με άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό.

 7. Δεν συντηρούνται από τρίτο, πλην συζύγου, άτομο.

 8. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων δεν ξεπερνάει το ποσό των 7000 €, ενώ σε περίπτωση ζεύγους ή ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης το ποσό των 10.500 €.

 9. Διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης (τουλάχιστον από το έτος 2012 μέχρι την υποβολή της αίτησης).

 10. Ο/η αιτών/ούσα/ο-η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμβίωσης, δεν εργάζονται.

 

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση:

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα/σας/συζύγου ή έτερου μέρους συμβίωσης.

 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 3. Σε περίπτωση διάζευξης, φωτοαντίγραφο του διαζευκτηρίου, καθώς επίσης πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η διάζευξη. Σε περίπτωση διάστασης η παροχή κρίνεται με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους έγγαμους, μέχρι την έκδοση του διαζυγίου.

 4. Σε περίπτωση διαμονής σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας, προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

 5. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου (εκτυπωμένο), υπογεγραμμένο σύμφωνα με το άρθρο 5 Τεύχος Β’ ΚΥΑ αριθμ. 30105/25.05.2021 του ν.4756/2020 και από τα δύο μέρη (ενοικιαστή και ιδιοκτήτη) που να δηλώνον ότι έλαβαν γνώση και θεωρημένο από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών και των δύο μερών.

 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία ο αιτών/ούσα να δηλώνει ότι:
  Α) σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης ή επιδόματος για τον ίδιο σκοπό σε μένα ή τον/την σύζυγό μου ή το έτερο μέρος της συμβίωσής μου, από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το δημόσιο ημεδαπής ή αλλοδαπής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού, θα ενημερώσω άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ,
  Β) για οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική, οικογενειακή και περιουσιακή μου κατάσταση ή απουσία μου στο εξωτερικό, θα ενημερώσω άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.

 7. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός «ΙΒΑΝ».

 8. Φωτοαντίγραφο των εντύπων Ε1 “δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων” και των αντίστοιχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπόχρεου (εκκαθαριστικών σημειωμάτων) της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από το οικ. έτος 2012 έως και σήμερα.

 9. Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης) του αιτούντα του έτους υποβολής της αίτησης. (Σε περίπτωση που υπάρχει ακίνητη περιουσία)

 10. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε9, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (ποσοστό κυριότητας σε περίπτωση ιδιοκτησίας)

 11. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε2 «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας φορολογικού έτους 2020».(Σε περίπτωση που υπάρχει ακίνητη περιουσία)

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα. Επίσης και εφόσον από τα προσκομισθέντα προκύψει ανάγκη για πρόσθετες διευκρινίσεις.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Η αίτηση πραγματοποιείται αυτοπροσώπως στο Κέντρa Κοινότητας, μέσω της πλατφόρμας των Κέντρων Κοινότητας με υπάλληλο του Δήμου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κέντρο Κοινότητας Χανίων 28213-41689

Κέντρο Κοινότητας Σούδας 28213-41688

Το Κέντρο Κοινότητας πραγματοποιεί μόνο τις αιτήσεις των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων. Οι εγκρίσεις και οι πληρωμές γίνονται απο τον ΟΠΕΚΑ, ανάλογα πάντα με το αποτέλεσμα των ΚΕΠΑ.

 

info euro
Κόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

Χρειάζεται να γνωρίζω

Για περισσότερες πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΑ ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/plirofories/