Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Γάμος - Σύμφωνο Συμβίωσης - Διαζύγιο | Κωδικός υπηρεσίας: 61

Δήλωση συμφώνου συμβίωσης


Τι χρειάζομαι για την κατάθεση

  1. Αίτηση υπογεγραμμένη
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο)

  3. Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων

  4. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης

  5. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας

  6. Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου  (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*)

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων.

 

Τρόπος Κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

Ληξιαρχείο Δήμου Χανίων

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Αυθημερόν

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς

Αρχεία

  1. Αίτηση