Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων | Κωδικός υπηρεσίας: 20

Άδεια συστεγαζόμενης επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ. και ποδηλάτων


Περιγραφή

Συστέγαση καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ και ποδηλάτων με άλλες επιχειρήσεις: Η συστέγαση των ανωτέρω καταστημάτων με άλλες επιχειρήσεις απαγορεύεται. Δύναται όμως κατά την κρίση της οικείας Αστυνομικής Αρχής και ύστερα από έγκριση του ΕΟΤ να επιτραπεί η συστέγαση των καταστημάτων αυτών με καταστήματα εκμισθώσεως αυτοκινήτων και δίτροχων μοτοσικλετών που λειτουργούν νόμιμα με σχετική άδεια του ΕΟΤ.(άρθρο 7 παρ.1 Αστ. Διάταξη 1/94).

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδίδεται από την οικεία Αστυνομική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 106/2007.» ( κάρτα μέλους).Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. Για τους αλλοδαπούς - πολίτες κράτους μη μέλους της ΕΕ: φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος σε αλλοδαπό με άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία.

 2. Παράβολα και λοιπά ενσημοχαρτόσημα που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Προσθήκη 04-06-2013 Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 29 Ν.3943/2011 όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κατάθεση παραβόλου σε έντυπη μορφή, δύναται να αντικατασταθεί η έντυπη μορφή με ηλεκτρονικό παράβολο. Σχετική και η ΠΟΛ 1117/27.05.2013: Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου και η ΠΟΛ 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675/08.07.2013 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1150/15.05.2014 (ΦΕΚ 1357/28.05.2014 τεύχος Β’) και την ΠΟΛ 1131/24.06.2015 (ΦΕΚ 1324/01.07.2015 τεύχος Β’)

  Η υποβολή αιτήματος για την χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή (e-παράβολο), κάθε ενδιαφερόμενου (φυσικού ή μη πρόσωπου) μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). (ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/ Φ15/19/οικ.14290/04.06.2014 (ΦΕΚ 1580/16.06.2014 τεύχος Β’).

 3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδηγήσεως δίτροχου μοτοποδηλάτου, ή δίτροχου μοτοσυκλέτας του ενδιαφερομένου, προκειμένου περί καταστήματος ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων.

 4. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο αντίτυπα από κλίμακα 1:1.000 και σε ακτίνα 100 μ. στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή και η θέση του καταστήματος και τα τυχόν υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία , καθώς και οι αποστάσεις αυτών από το κατάστημα.

 5. Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα και ποδήλατα ιδιοκτησίας του όπου αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας και λοιπά στοιχεία αναγνωρίσεως αυτών (αριθμός σκελετού, κινητήρα, χρώμα κ.λπ.). Όμοια κατάσταση θεωρημένη από την οικεία Αστυνομική Αρχή τηρεί και ο ιδιοκτήτης στο κατάστημά του.

 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι διαθέτει στο κατάστημά του αντίστοιχο με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα αριθμό προστατευτικών κρανών.

 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ότι είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή βεβαίωσης πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται μετά από λεπτομερή μηχανικό έλεγχο και κυρίως του συστήματος φωτισμού, πεδήσεως, διευθύνσεως και σιγαστήρων των εξατμίσεών τους.

 8. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

 9. Έγκριση του ΕΟΤ, ότι επιτρέπει στον αιτούντα να εκμισθώσει στο κατάστημά του και μοτοποδήλατα ή ποδήλατα, όπου θα αναγράφεται και ο μέγιστος αριθμός αυτών. (άρθρο 7 παρ.2 Αστ. Διάταξη 1/94)

 10. Γνωμοδότηση του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, η οποία θα επιτρέπει την λειτουργία του καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων( αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

 11. Βεβαίωση μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 12. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες ενδιαφερομένου

Σε περίπτωση Εταιρείας προσκομίζεται επιπλέον:

 1. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή

 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας

 3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ και όλων των εκπροσώπων IKE.

 4. Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρίας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας 

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω 

Οι παραπάνω χορηγούμενες άδειες λειτουργίας, είναι ανεξάρτητες από τις άδειες λειτουργίας των ανωτέρω συστεγαζομένων επιχειρήσεων που χορηγούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΤ και υπόκεινται κατά τα λοιπά στους όρους της 1/94 Αστυνομικής Διάταξης , με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 και 7 αυτής , ως προς το κλείσιμο των καταστημάτων αυτών. (άρθρο 7 παρ.3 Αστ. Διάταξη 1/94)

Οι άδειες λειτουργίας των καταστημάτων εκμισθώσεων μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων που συστεγάζονται με τις ανωτέρω επιχειρήσεις ανακαλούνται οριστικά μεν, αν για οποιοδήποτε λόγο έπαυσε η λειτουργία των καταστημάτων που συστεγάζονται ή ανακλήθηκε οριστικά η άδεια αυτών ύστερα από απόφαση του ΕΟΤ, προσωρινά δε αν αφαιρέθηκε προσωρινά και η άδεια λειτουργίας αυτών, ύστερα από σχετική απόφαση του ΕΟΤ και για όσο χρόνο προβλέπεται από αυτή και επαναχορηγούνται εφόσον προηγηθεί η επαναχορήγηση της κατά τα ανωτέρω αφαιρεθείσης αδείας λειτουργίας των καταστημάτων αυτών από τον ΕΟΤ. (άρθρο 7 παρ.4 Αστ. Διάταξη 1/94)

Προσοχή: Για ορισμένες κατηγορίες αδειών, τα οποία αφορούν κτίσματα εκτός ή και εντός οικισμού  απαιτούνται τα  ακόλουθα επιπλέον δικαιολογητικά, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 25-32 του ΒΔ 465/1970 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/06): βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση, Πληροφορίες:  α) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Ι. Καλογεράκης τηλ :  28213 41683 - δημοτικοί οδοί, β) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, κ. Γ. Καπενεκάκη, τηλ: 28213 44639 – επαρχιακοί οδοί. Επιμέρους, απαιτείται  τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό στο οποίο καθορίζονται  απαραίτητα: ο χαρακτηρισμός της οδού καθώς και η συγκεκριμένη χρήση του ακινήτου, η θέση και οι διαστάσεις της εισόδου – εξόδου των οχημάτων και τέλος θα γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων που ισχύουν τόσο για το απαιτούμενο μήκος ορατότητας των 50μ, όσο και για την απαιτούμενη απόσταση των 70μ από υπάρχουσα συμβολή με άλλη οδό.