Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων


Επικοινωνία

Διεύθυνση: Κριάρη 40 (Μέγαρο Πάνθεον) , Ά όροφος, Τ.Κ.:73135
Τηλέφωνο: 28213 41773

Γενικές Πληροφορίες

Στο Δήμο Χανίων, μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 – «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 103) λειτουργούν δύο Σχολικές Επιτροπές (ΝΠΔΔ) οι οποίες έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται και λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων.

Οι 21 Σχολικές Επιτροπές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονταν και λειτουργούσαν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, πριν από τις 31/12/2010, συγχωνεύθηκαν με το ΦΕΚ 1075/Β/31-05-2011, σε μια και ενιαία Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων».

Με την υπ’ αριθμ. 8440/24.2.2011 (ΦΕΚ 318/τ.β/ 25.2.2011) Απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ καθορίζονται οι λειτουργίες και ρυθμίζονται τα οικονομικά θέματα των εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στην παρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006).

Δραστηριότητες

Σκοπός των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:

 1. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονάδων ευθύνης τους (π.χ. δαπάνες θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.)

 2. Η αμοιβή των καθαριστριών με σύμβαση έργου

 3. Η εκτέλεση έργων για μικροεπισκευές και συντηρήσεις των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους

 4. Η αποζημίωση εξόδων κίνησης Σχολικών Τροχονόμων

 5. Η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, όπου λειτουργούν

 6. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων

 7. Η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για την λειτουργία των σχολείων ευθύνης τους από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Πόροι

Οι πόροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων προέρχονται από:

 1. την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)

 2. τις έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Χανίων, το ύψος των οποίων διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν - - - στην καταβολή αυτών

 3. προσόδους της σχολικής περιουσίας

 4. εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων

 5. κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες

 6. κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Διοίκηση

Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων διοικούνται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, όπως ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. απόφαση 27/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, είναι τα ακόλουθα:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων έχουν ως εξής:
Θέση
Τακτικό μέλος Αναπληρωματικό μέλος Ιδιότητα
Πρόεδρος Δ.Σ. Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης Βαλυράκης Στυλιανός Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Γούλας Δημήτριος Μπούτζουκας Αδάμ Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Ζερβουδάκη Ελένη Πετραντωνάκη-Καλογερή Μαρία Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Γιαννακάκης Ιωάννης Μαυριδάκης Ζαχάρης Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Πατσιά Αλεξάνδρα Καστανάκη Αναστασία Ιδιώτης
Μέλος Τσουπάκη Χαρίκλεια Τσοντάκη Νεκταρία Ιδιώτης
Μέλος Ζαχαρίας Ανδρέας Φουντουλάκη Αδαμαντία (Νάντια) Ιδιώτης
Μέλος Αγγελάκης Εμμανουήλ Γκουλούσης Γρηγόριος Ιδιώτης
Μέλος Νεμπαυλάκη Άννα Βλοντάκη Ελένη Ιδιώτης
Μέλος Νικήτα Ιωάννα Μακρέας Δημήτριος Ιδιώτης / Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Μπαλαντίνος Μιχαήλ Βερυκάκη Ευστρατία Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος     Δ/ντης Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ.Χανίων
Μέλος     Δ/ντης Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ.Χανίων
Μέλος     Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δ.Χανίων
Μέλος     Εκπρόσωπος Μαθητών