Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων | Κωδικός υπηρεσίας: 3

Άδεια εγκατάστασης εκδιδόμενου επ' αμοιβή προσώπου


Περιγραφή

Πρόσωπο, το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος για να εκδίδεται με αμοιβή, υποχρεούται να εφοδιασθεί με άδεια εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος, εντός του οποίου θα ασκεί την ανωτέρω δραστηριότητα.

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του, η διεύθυνση του οικήματος, όπου θα ασκείται η δραστηριότητα αυτή, καθώς και πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητος του προσώπου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου, όταν πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας

 3. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 1 του Ν. 2734/99 (σε ισχύ)

 4. Πρόσφατη έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήματος, ότι συμφωνεί με την άσκηση εντός αυτού της συγκεκριμένης δραστηριότητας (με το γνήσιο της υπογραφής). Ακόμα, πρόσφατη έγγραφη συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων, εάν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας, εκτός εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (με το γνήσιο της υπογραφής)

 5. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος, του Ν. 1599/1986, ότι το οίκημα εντός του οποίου θα ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα χρησιμοποιείται από αυτό ως κατοικία

 6. Φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας του οικήματος ή στην περίπτωση μισθώσεως του οικήματος φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου επικυρωμένο από την Δ.Ο.Υ Χανίων

 7. Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το οίκημα είναι μόνιμη κατασκευή, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, ότι πληροί τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ότι διαθέτει ξεχωριστή είσοδο προς το χώρο, όπου θα ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ακόμα, ότι το οίκημα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 ""περί αποστάσεων από ναούς, σχολεία κ.λ.π."" όπως περιγράφονται στη διάταξη αυτή ή όπως καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη αυτή

 8. Βεβαίωση της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Χανίων, ότι το οίκημα πληροί τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις

 9. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό ή διατηρητέο

 10. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

 11. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες

 12. Βεβαίωση της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Χανίων,, ότι έχει χορηγηθεί στο εκδιδόμενο πρόσωπο βιβλιάριο υγείας κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2734/99. (ΚΥΑ Τ.Τ.9946/10.03.2000 (ΦΕΚ 351/00 τεύχος Β')

 13. Παλιά άδεια εγκατάστασης (πρωτότυπη)

 14. Βεβαίωση περί της μη ύπαρξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων χρεών ( από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων)

 

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ποικίλει ανά περίπτωση.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω:

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από τον οικείο δήμαρχο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη. (παρ.2 άρθρο 3 Ν.2734/1999)

Αν το οίκημα είναι διαμέρισμα πολυκατοικίας, απαιτείται συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων αυτής, εκτός αν ο κανονισμός της απαγορεύει την άσκηση την εν λόγω δραστηριότητας. Η ανωτέρω συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και των συνιδιοκτητών και ενοίκων ισχύει μέχρι τη λήξη της άδειας εγκατάστασης και χρήσης, έστω και αν μεταβληθούν τα πρόσωπα αυτά, και δεν ανακαλείται. Απαγορεύεται η εκμίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης του οικήματος, για τον ανωτέρω σκοπό, σε πρόσωπο που δεν κατέχει το προαναφερόμενο πιστοποιητικό. Τα οικήματα, εντός των οποίων ασκείται η ως άνω δραστηριότητα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Η άδεια είναι προσωπική, ισχύει για δύο (2) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρόνο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης της. Κατά το χρόνο ισχύος της εν λόγω άδειας δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο δεύτερης άδειας για τον ίδιο σκοπό (παρ. 1 άρθρο 3 Ν.2734/1999 (ΦΕΚ 161/1999 τεύχος Α').

Απαγόρευση εγκατάστασης

- Τα οικήματα, εντός των οποίων ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως κατοικία. (παρ.1 άρθρο 3 Ν.2734/99)

- Κατά το χρόνο ισχύος της άδειας δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο δεύτερης άδειας για τον ίδιο σκοπό (παρ.1 άρθρο 3 Ν.2734/99)

- Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια (παρ.4 άρθρο 3 Ν.2734/99)

- Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων σε χώρους που δεν είναι κύριας χρήσεως και δεν πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (παρ.4 άρθρο 3 Ν.2734/99)

- Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 μέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια. παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3), τεσσάρων (4) και πέντε (5) αστέρων, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές (παρ.4 άρθρο 3 Ν.2734/99, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 49 του Ν. 4238/14)

Δεν είναι επιτρεπτή η χρήση οικήματος στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 2734/1999, στις περιοχές που σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, έχει ορισθεί η χρήση της αμιγούς κατοικίας. (ομοφ.) (ΓνΝΣΚ 205/2013 Τμ. Ε')