Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Γενική Ληξιαρχική Πράξη | Κωδικός υπηρεσίας: 71

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων


Περιγραφή

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

 2. Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος

 3. Διορθώσεις σφαλμάτων που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με πράξη ληξίαρχου και, ανάλογα την περίπτωση, προσκομίζονται δικαιολογητικά π.χ οικογενειακής κατάστασης

 

 Τι χρειάζομαι για τη διόρθωση

Περίπτωση 1 - Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

 1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου

 3. Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα

 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας

 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση

Περίπτωση 2 - Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Στην περίπτωση αυτή, αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

 2. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

 3. Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη, κ.λ.π.

Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών δίνονται από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ληξιαρχείου.

Περίπτωση 3 - Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες

Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερομένου θα ζητηθούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

Τρόπος Κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

 Ληξιαρχείο Δ.E Χανίων

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης

Μία (1) εργάσιμη μέρα

 

info euroΚόστος εκτέλεσης

Ατελώς