Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άδειες και Αναγγελίες Επαγγελματιων | Κωδικός υπηρεσίας: 23

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κουρέα - κομμωτή


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1γΓ.Π. οικ. 75644/2018 (ΦΕΚ 4715/Β΄/22-10-2018).

  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Για την άσκηση επαγγέλματος του κομμωτή κουρέα απαιτείται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/17-01-2018):

  α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α' Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία. (Η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση από το https://www.efka.gov.gr/el).

  β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β' Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.(Η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση από το https://www.efka.gov.gr/el).

  γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.(Η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση από το https://www.efka.gov.gr/el).

  δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

  ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, «Κομμωτικής Τέχνης», επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις και Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' Τάξης των Λυκείων και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.(Η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση από το https://www.efka.gov.gr/el).

  στ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση ή δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

 4. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) & φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών.

 5. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρ.Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797, τ. β. ΦΕΚ 1199/11-4-2012)

 6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Χανίων (ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, https://www.chania.gr), σύμφωνα με το άρθρο 285 (Ενημερότητα οφειλών) του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

 7. Παράβολο Δημοσίου 8 €

  1. Παράβολο Χαρτοσήμου 30 € (από την ΔΟΥ)

  Τα συνολικό κόστος των παραβόλων ανέρχεται στα  44,00 € και μπορούν να πληρωθούν στην Δ.Ο.Υ. ή με ηλεκτρονικό παράβολο (e-paravolo) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

              ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ:  

  1. Φορέας: Δήμους
  2. Κατηγορία: Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος
  3. Τύπος παράβολου:

  • 2387 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κουρέα-  κομμωτή

   Τρόπος κατάθεσης

  Αυτοπροσώπως

  Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

   

  info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

  Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

   

  info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

                Παράβολο Δημοσίου 8,00 € και Παράβολο Χαρτοσήμου 30,00 €

   

  info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

   ΧΡΟΝΟΣ : Εντός 20 ημερών από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος. Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο η δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α'/2-3-2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση τις σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11-2-2004).

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από  Δημόσια Αρχή εφόσον δεν κατατεθούν αυτοπροσώπως.

  Αρχεία

  1. Αίτηση
  2. Πληροφοριακά στοιχεία απαιτούμενα δικαιολογητικά