Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 157

Απογραφή στρατευσίμου


Περιγραφή

Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, η κατάθεση του δελτίου απογραφής για τους διαμένοντες στην Ελλάδα στρατεύσιμους της εκάστοτε κλάσης γίνεται σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ενώ για τους διαμένοντες στο εξωτερικό στρατεύσιμους η διαδικασία γίνεται στην Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας στην οποία διαμένουν.

Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, σας γνωρίζουμε ότι, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 (02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024) είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας στην οποία διαμένουν.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση του αιτήματος;

Κατά την προσέλευσή τους οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.

  2. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

  3. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr).

  4. Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

  5. Ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail)

Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.

Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ, τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr/enimerwsi_apografis) πληκτρολογώντας το στρατιωτικό αριθμό τους ή τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς τους.