Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων | Κωδικός υπηρεσίας: 10

Αδεια λειτουργίας αμιγούς ή μικτής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου


Περιγραφή

Για τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου απαιτείται ειδική άδεια του Δήμου στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα η οποία εκδίδεται από το Δήμαρχο, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου ΔΣ. Για τον έλεγχο, το οικείο δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 1107414/1491/03 οι οποίες είναι οι εξής

ΑΩς προς τον ενδιαφερόμενο:

 1. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

 2. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ Α΄ 46). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, εάν παρήλθε 5ετία από την έκτιση ή την παραγραφή ή την δια χάριτος άφεση της ποινής.

 3. Να μην του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που είχε εκδοθεί επ' ονόματί του. Αν του έχει αφαιρεθεί να έχουν παρέλθει τρία έτη, από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της ποινής.


 

ΒΩς προς το χώρο για τον οποίο αιτείται η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει:

 1. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, να επικοινωνούν αυτές (αίθουσες) μεταξύ τους ελεύθερα και να μην μπορούν να απομονωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να είναι ευεπιτήρητες.

 2. Η κύρια είσοδος του χώρου, να είναι και η έξοδός του, να βρίσκεται επί δημόσιας οδού και να μην υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος, που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου.

 3.  Εφόσον πρόκειται για «αμιγή επιχείρηση», αυτή να παρέχει αμιγώς υπηρεσίες διαδικτύου και να είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.

 4. Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων αυτών να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», καθώς και με ταυτόσημη ένδειξη ξενόγλωσση, εφόσον το επιθυμεί ο επιχειρηματίας. (άρθρο 1 παρ.2 Κ.Υ.Α. 1107414/1491/03)


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση

 1. Αίτηση στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια.

 2. Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου, από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.

 3.  Βεβαίωση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης για τις χρήσεις γης της νέας δραστηριότητας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

 4.  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − υπήκοος κράτους  μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδίδεται από την οικεία Αστυνομική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 106/2007.»  ( κάρτα μέλους)

  Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. Για τους αλλοδαπούς - πολίτες κράτους μη μέλους της ΕΕ: φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος σε αλλοδαπό με άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία.

 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου «δικαστικής χρήσης», που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και διαβιβάζεται μέσω της αρμόδιας δικαστικής αρχής στο Δήμο ή Κοινότητα στον οποίο υπεβλήθησαν τα λοιπά δικαιολογητικά.
 6. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση (αναγράφεται το είδος της δραστηριότητας του καταστήματος) και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955)
 7. Σχεδιαγράμματα καταστήματος εις τριπλούν  σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α) Στις κατόψεις των σχεδιαγραμμάτων του μηχανικού αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση και ο εξοπλισμός.
 8. Αντίγραφο των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.)
 9. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας (ενεργητικής) για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.
 10. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, από τον αιτούντα ή η παραχώρηση στον αιτούντα.
 11. Βεβαίωση ασκήσεως επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ ΧΑΝΙΩΝ
 12. Βεβαίωση περί της μη ύπαρξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων χρεών (από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ) .
 13. Παλιά άδεια λειτουργίας, αν υπάρχει (πρωτότυπη) ή γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΥΕ.
 14. Το προβλεπόμενο από την ΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β) παράβολο για τις περιπτώσεις   άδειες ίδρυσης  (Προσθήκη 04-06-2013 Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 29 Ν.3943/2011 όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κατάθεση παραβόλου σε έντυπη μορφή, δύναται να αντικατασταθεί η έντυπη μορφή με ηλεκτρονικό παράβολο. Σχετική και η ΠΟΛ 1117/27.05.2013: Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου και η ΠΟΛ 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675/08.07.2013 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1150/15.05.2014 (ΦΕΚ 1357/28.05.2014 τεύχος Β’)
  Η υποβολή αιτήματος για την χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή (e-παράβολο), κάθε ενδιαφερόμενου (φυσικού ή μη πρόσωπου) μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). (ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/ Φ15/19/οικ.14290/04.06.2014 (ΦΕΚ 1580/16.06.2014 τεύχος Β’)
 15. Δυο (2)  φωτογραφίες ενδιαφερόμενου
 16. ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
 17. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ' ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής. (άρθρο 2 παρ.1 Κ.Υ.Α. 1107414/1491/03) Aν του έχει αφαιρεθεί να έχουν παρέλθει τρία έτη, από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της ποινής.

Προκειμένου περί εταιρειών: Αν την άδεια αιτείται Ανώνυμος Εταιρεία (Α.Ε.) οι προϋποθέσεις του ανωτέρω εδαφίου πρέπει να συντρέχουν σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αν την άδεια αιτείται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία (Ε.Ε.), οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σε καθένα από τους Εταίρους. Προκειμένου περί Σωματείων: Αν την άδεια αιτείται Σωματείο, οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του Προέδρου του, καθώς και του οριζομένου από το Δ.Σ. αυτού ως υπεύθυνου για την τήρηση των διατάξεων του νόμου 3037/2002, και της Κ.Υ.Α. αυτής, το ονοματεπώνυμο του οποίου αναφέρεται ρητά στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας, την οποία συνυπογράφει και αυτός (υπεύθυνος). 

Για Εταιρείες προσκομίζονται:

 1. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή

 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού και μη λύσης της εταιρείας

 3. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ και όλων των εκπροσώπων IKE.

 4. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ, όλων των εκπροσώπων IKE, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ....................δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ/τος 180/1979.

 5. Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρίας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα

Σε Περίπτωση Α.Ε Επιπλέον Πρόσφατο Πρακτικό Συνεδρίασης απο όπου θα προκύπτει ο αριθμός και τα ονόματα των μελών 

 

 Τρόπος Κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από την απόφαση του ΔΣ.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω 

Προσοχή: Για ορισμένες κατηγορίες αδειών, τα οποία αφορούν κτίσματα εκτός  οικισμού  απαιτούνται τα  ακόλουθα επιπλέον δικαιολογητικά, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ  ΤΗΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 25-32 του ΒΔ 465/1970 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/06): βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση,

Πληροφορίες: 

α) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Ι. Καλογεράκης τηλ : 28213 41683 - δημοτικοί οδοί

β) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, κ. Γ. Καπενεκάκη, τηλ: 28213 44639 – επαρχιακοί οδοί. Επιμέρους, απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό στο οποίο καθορίζονται  απαραίτητα: ο χαρακτηρισμός της οδού καθώς και η συγκεκριμένη χρήση του ακινήτου, η θέση και οι διαστάσεις της εισόδου – εξόδου των οχημάτων και τέλος θα γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων που ισχύουν τόσο για το απαιτούμενο μήκος ορατότητας των 50μ, όσο και για την απαιτούμενη απόσταση των 70μ από υπάρχουσα συμβολή με άλλη οδό.