Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Οικονομικά

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις οικονομικές υπηρεσίες.

Αιτήματα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ
Κωδικός υπηρεσίας:43 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Δημοτική ενημερότητα
Κωδικός υπηρεσίας:62 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πληρωμή προστίμων οδήγησης
Κωδικός υπηρεσίας:129 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πληρωμή τέλους παρεπιδημούντων
Κωδικός υπηρεσίας:130 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αίτηση ρύθμισης οφειλών, Ν.4152-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για Φυσικά πρόσωπα
Κωδικός υπηρεσίας:166 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Aίτηση ρύθμισης οφειλών, Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για Νομικά Πρόσωπα
Κωδικός υπηρεσίας:167 Δείτε την υπηρεσία →
Επιστροφή χρηματικής εγγύησης από κατασκευή πεζοδρομίου
Κωδικός υπηρεσίας:91 Δείτε την υπηρεσία →
Εκπτώσεις δημοτικών τελών λόγω ευπάθειας, τριτεκνίας, πολυτεκνίας
Κωδικός υπηρεσίας:79 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης για απαλλαγή δημοτικών τελών
Κωδικός υπηρεσίας:56 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση μη οφειλής εισφορών
Κωδικός υπηρεσίας:42 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ
Κωδικός υπηρεσίας:43 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Δημοτική ενημερότητα
Κωδικός υπηρεσίας:62 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πληρωμή προστίμων οδήγησης
Κωδικός υπηρεσίας:129 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πληρωμή τέλους παρεπιδημούντων
Κωδικός υπηρεσίας:130 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αίτηση ρύθμισης οφειλών, Ν.4152-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για Φυσικά πρόσωπα
Κωδικός υπηρεσίας:166 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Aίτηση ρύθμισης οφειλών, Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για Νομικά Πρόσωπα
Κωδικός υπηρεσίας:167 Δείτε την υπηρεσία →
Επιστροφή χρηματικής εγγύησης από κατασκευή πεζοδρομίου
Κωδικός υπηρεσίας:91 Δείτε την υπηρεσία →
Εκπτώσεις δημοτικών τελών λόγω ευπάθειας, τριτεκνίας, πολυτεκνίας
Κωδικός υπηρεσίας:79 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης για απαλλαγή δημοτικών τελών
Κωδικός υπηρεσίας:56 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση μη οφειλής εισφορών
Κωδικός υπηρεσίας:42 Δείτε την υπηρεσία →