Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 43

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ


Περιγραφή

Υπάρχουν δύο τρόποι χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

α) έκδοση βεβαίωσης κατόπιν ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της σχετικής αίτησης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία 

ή

β) καταβολή ποσού εγγυοδοσίας ύψους 3/1000 της δηλωθείσας ή της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου, η οποία υπέχει άμεσα θέση βεβαίωσης ΤΑΠ για το συμβόλαιο μεταβίβασης - η εκκαθάριση της σχετικής αίτησης έκδοσης βεβαίωσης ΤΑΠ περαιώνεται εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

Αίτηση 

Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση εγγυοδοσίας)

Επιπλέον:

ΑΓια τα κτίσματα

 1. Αίτηση ιδιοκτήτη για τη χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ με πλήρη στοιχεία συμπληρωμένη από το συμβολαιογράφο. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών. 

 2. Ε9 ενημερωμένο με τους αριθμούς παροχής ΔΕΗ και τυχόν τακτοποιήσεις (όλων των ιδιοκτητών).

 3. Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 ή 4178/2013 (εάν το ακίνητο έχει υπαχθεί σε προγενέστερους νόμους πχ 3843/2010 , 4014/2011 τα σχετικά έγγραφα ).

 4. Εξοφλημένος πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ .

 5. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαστήματα διακοπής του ρεύματος από το 2009 έως και την ημερομηνία της αίτησης βεβαίωση από τη ΔΕΔΔΗΕ για τα διαστήματα αυτά.

 6. Σε περίπτωση που το κτίσμα έχει δομηθεί σε αγροτεμάχιο , τα τετραγωνικά μέτρα της κάλυψης επί του αγροτεμαχίου.

 7. Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά


ΒΓια τα οικόπεδα

 1. Αίτηση ιδιοκτήτη για τη χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ με πλήρη στοιχεία συμπληρωμένη από το συμβολαιογράφο. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών. (δεν απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή)

 2. Ε9 όλων των ιδιοκτητών.

 3. Συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου

 4. Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά

Για επανέκδοση βεβαίωσης εντός εξαμήνου (6 μηνών) δεν απαιτούνται εκ νέου τα δικαιολογητικά μόνο νέα αίτηση με επισύναψη της παλιάς βεβαίωσης.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς TaxisNet)
  Είσοδος →

 2. Μέσω e-mail στο infoesoda@chania.gr

 3. Αυτοπροσώπως σε:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Από μία (1) έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα

Αρχεία

 1. Αίτηση ΤΑΠ
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ΤΑΠ