Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 159

Δελτία μετακίνησης ΑμεΑ


Περιγραφή

Παρέχεται το δικαίωμα στα Άτομα με Αναπηρίες:  

α) της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας της Περιφερειακής Ενότητας της κύριας κατοικίας τους,

β) μειωμένου εισιτηρίου κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ.

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ηρώων Πολυτεχνείου 11.

Διαδικασία έναρξης από 08/04/2024 έως 31/10/2024.

Ποιοι το δικαιούνται;

Δικαιούχοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες:

 1. Ελληνικής υπηκοότητας

 2. Υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.)

 3. Υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α'),

 4. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.2 του ΠΔ106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄), στο άρθρο 85 παρ. 4 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν.4540/2018 (ΦΕΚ 91 Α΄)

 5. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

  .

Όλοι οι παραπάνω εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ του  ΟΠΕΚΑ  :

Όλοι έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

Αν το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ευρώ (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν, εφόσον έχει αναπηρία 67% και άνω), έχουν το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με το Αστικό ΚΤΕΛ της Περιφερειακής Ενότητας.

Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς  φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο,

Τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας ΟΠΕΚΑ δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού ατομικού εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000€) για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ.  

Σημείωση: Για να αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ από το συνολικό εισόδημα, απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ που θα χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου που το εισόδημα του υπερβαίνει τα παραπάνω οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο Μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν επιθυμεί δελτίο για αστικό αλλά μόνο για υπεραστικό ΚΤΕΛ το δηλώνει με ΥΔ και δεν υποχρεούται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση του αιτήματος;

 

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

 2. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (γίνεται στο ΚΕΠ)

 3. Για την απόδειξη της αναπηρίας:

  Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

  Βεβαίωση του ΟΠΕΚΑ για την καταβολή του προνοιακού επιδόματος με αναγραφή της ημερομηνίας λήξης. Για τους δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ δεν απαιτείται ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%. 

  Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή του ΕΦΚΑ για όσους λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον.

  Οι δικαιούχοι με αναπηρία όρασης ή Σοβαρής και Βαριάς Νοητικής Υστέρησης (<34)  δικαιούνται κάρτα και για τον συνοδό τους (αν δεν λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ απαιτείται γνωμάτευση 80% και άνω).

  Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

  Ψηφιακή κάρτα Αναπηρίας σε ισχύ, στην οποία να αναγράφεται κλιμάκιο τουλάχιστον ΙΙ

 4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες για την έκδοση νέας κάρτας και μια (1) στην περίπτωση ανανέωσης (αν υπάρχει φθορά στην προηγούμενη) . Οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις (3) ίδιες
 5. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (δεν απαιτείται για όσουςδεν επιθυμούν δελτίο για τα αστικά μέσα συγκοινωνίας αλλά μόνο για τα Υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ).

Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα αν υπάρχει διαθέσιμο. Σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.