Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Διόρθωση / Αλλαγή Στοιχείων | Κωδικός υπηρεσίας: 21

Αλλαγή στοιχείων λόγω εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης τέκνου


 Τι χρειάζομαι ;

  1. Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης ή εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης ή έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.

  3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο (καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και που είναι δημότης το τέκνο)

  4. Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από τα Μητρώα Αρρένων. 

  5. Σε περίπτωση γάμου των γονέων, ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως σε:

-  Γραφείο Δημοτολογίου

 εναλλακτικά

- Αίτηση σε ΚΕΠ

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

 

Αρχεία

  1. Αίτηση