Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άλλες Άδειες | Κωδικός υπηρεσίας: 9

Άδεια κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται:

  α. ότι ο αναγγέλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία πράξη αξιόποινη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο)

  β. Ότι το ζωήλατο όχημα φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα. Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατασκευής και η διαδικασία χορήγησης των πινακίδων, της αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς καθώς και ο τρόπος και η θέση ανάρτησης αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

 2. Πιστοποιητικό γέννησης

 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 4. Φωτοαντίγραφο άδειας Ηνιοχείας

 5. Βεβαίωση ιατρού ότι ο αιτών έχει ικανότητα να ηνιοχεί (άρθρο 2 απόφασης 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β') ΥΠΕΣΔΔΑ)

 6. Μια (1) φωτογραφία

 7. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο

 

 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται εφόσον ο αιτών:
- δεν έχει υπερβεί το 70ο έτος ηλικίας.
- έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί
- γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους
- εφ' όσον είναι κάτοχος του ζώου, τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου (απόφαση 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β') ΥΠΕΣΔΔΑ. Σε περίπτωση που κάτοχος του ζώου είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τον κάτοχο του ζώου περί της κατοχής και υγιεινής του ζώου. 

Όσον αφορά το όχημα θα πρέπει:

- να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν. 

- να πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών.

- σε ορισμένες κατηγoρίες ζωήλατων oχημάτων επιβάλλεται o εφoδιασμός τoυς με σύστημα τρoχoπέδησης εύχρηστo και απoτελεσματικό, πoυ να επενεργεί στo όχημα και στo έδαφoς.

- να έχει δύo λευκά φώτα μπρoστά και δύo ερυθρά πίσω. Aντί των ερυθρών επιτρέπεται να τoπoθετηθoύν αντανακλαστικά στoιχεία ερυθρoύ φωτός.

- Tα ζωήλατα oχήματα, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς μέχρι 3.000 χλγ., μπoρoύν να φέρoυν μεταλλική στεφάνη στoυς τρoχoύς, τo πλάτoς της oπoίας σε oυδεμία περίπτωση επιτρέπεται να είναι μικρότερo των 0,05μ.. H στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχής, κυλινδρική και χωρίς πρoεξoχές, γωνίες ή διακoπές, απαγoρεύεται δε να στερεώνεται στoυς τρoχoύς με καρφιά των oπoίων η κεφαλή εξέχει της επιφάνειας της στεφάνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 • Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα ήταν προτιμότερο να κατατεθούν όλα μαζί.

 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από  Δημόσια Αρχή εφόσον δεν κατατεθούν αυτοπροσώπως.