Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χωρικές Μεταβολές | Κωδικός υπηρεσίας: 73

Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής


Περιγραφή

Οταν τα στοιχεία στον πίνακα την αρχικής πράξης δεν είναι σωστά ή πλήρη.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτη ή μηχανικό) για την διόρθωση των στοιχείων των πινάκων της πράξης εφαρμογής
                     Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 1. Αίτηση προς τη Δ/νση Πολεοδομίας του/των ιδιοκτήτη/ων.

 2. Τεχνική έκθεση του μηχ/κου που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους γίνεται η διορθωτική πράξη εφαρμογής.

 3. Συμβόλαια σε φωτοαντίγραφα, που αφορούν το ακίνητο από την ελεγχόμενη ημερομηνία* και μετέπειτα μέχρι την ημερομηνία κύρωσης της πράξης εφαρμογής.
  (Μεταβιβάσεις μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής δεν λαμβάνονται υπόψη)   

 4. Τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα συμβόλαια (αν υπάρχουν). Αν δεν υπάρχουν, να σημειώνεται σε απόσπασμα του σχεδίου πόλεως από μηχανικό η θέση του ακινήτου.

 5. Αντίγραφα από το οικείο/α Υποθηκοφυλάκειο/α
  Α. Όλες τις μερίδες των ιδιοκτητών (σημερινών και προηγούμενων) από τις πιο παλιές ως και τις σημερινές.
  Β. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.
  Γ. Πιστοποιητικά μεταγραφής των συμβολαίων.
  Δ. Πιστοποιητικά Βαρών και μη διεκδικήσεων.

 6. Αντίγραφο αποσπάσματος διαγράμματος της πράξης εφαρμογής.

 7. Αντίγραφο των πινάκων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

 8. Δηλώσεις ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών σύμφωνα με έντυπο της υπηρεσίας.
  (Οι δηλώσεις ιδιοκτησίας πρωτοκολλούνται στον οικείο δήμο εις διπλούν και  προσκομίζεται το ένα αντίγραφο στην Υπηρεσία μας, Επίσης θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής). Στις δηλώσεις ιδιοκτησίας αναγράφονται αναλυτικά όλα τα επικείμενα που υπάρχουν σε ρυμοτομούμενα ή υποχρεωτικά συνεισφερόμενα τμήματα των ιδιοκτησιών.

 9. Κτηματολογικά αποσπάσματα και πιστοποιητικά από τον Ο.Κ.Χ.Ε. (αν η περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο)
  Η υποβολή των παραπάνω στοιχείων γίνεται εις απλούν σε φάκελο με έλασμα για την ευκολότερη αρχειοθέτηση

 10. Διορθωμένους πίνακες της πράξης εφαρμογής.

 11. Απόσπασμα του διαγράμματος της πράξης εφαρμογής.

 12. Πίνακες και απόσπασμα Πράξης Αναλογισμού

 13. Αναλυτικοί πίνακες επικειμένων.

Οι πίνακες θα συνοδεύονται από έγχρωμες φωτογραφίες των επικειμένων εις 3πλουν.
Αν δεν υπάρχουν επικείμενα επισυνάπτεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Τα δικαιολογητικά 10, 11, 12 και 13 προσκομίζονται σε 6 πρωτότυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον συντάκτη μηχ/κο.

Σημειώνουμε ότι μετά από το έλεγχο των στοιχείων και μετά από οδηγίες της Υπηρεσίας μας, πιθανόν να χρειαστεί να προσκομιστούν επιπλέον δικαιολογητικά.

*Ελεγχόμενη ημερομηνία για όλες τις πράξεις εφαρμογής, πλην αυτής των Καλυβών, είναι η 10-3-82. Στις Καλύβες η ημερομηνία είναι αυτή που εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη, ήτοι 22-3-1999.

 

 Τρόπος Κατάθεσης;

Αυτοπροσώπως: 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού kai η προσκόμισης των εγγράφων σε έντυπη μορφή

- Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος διεκπεραίωσης

 

Αρχεία

 1. Γενική Αίτηση
 2. Δικαιολογητικά