Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων | Κωδικός υπηρεσίας: 33

Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας κλειστού & υπαίθριου παιδότοπου


Περιγραφή

Για την αντικατάσταση ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια η οποία εκδίδεται, από τον δήμαρχο.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου αντικαθίσταται με νέα, χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας, στις εξής περιπτώσεις:

Για την περίπτωση:

α) Λειτουργίας του παιδότοπου από νέο πρόσωπο (άλλον Α.Φ.Μ.), εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή τροποποίηση των όρων της παρούσας.

 1. Αίτηση. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτ. γγ’ και δδ’ της περιπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 9

 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και αν ο αιτών είναι αλλοδαπός - πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΓΕ.Μ.Η., και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού,

 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και, σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα........... δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή αμετάκλητα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων»

 4. Yπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’). (παρ.2 άρθρο 11 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’)

Για την περίπτωση αυτή η σχετική αίτηση υποβάλλει και το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η υπό αντικατάσταση άδεια. (παρ.2 άρθρο 11 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’)

Για τις περιπτώσεις:

β) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου ή του υπευθύνου της επιχείρησης.

γ) Αλλαγή νομικής μορφής εταιρείας, εφόσον ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος.

δ) Αλλαγής επωνυμίας

 1. Aίτηση - υπεύθυνη δήλωση για αντικατάσταση της άδειας.(παρ.2 άρθρο 11 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’)

Για την περίπτωση:

ε) Προσθήκη υπαίθριου παιδότοπου σε στεγασμένο παιδότοπο ο ενδιαφερόμενος

 1. Σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομή του καταστήματος, σε τρία (3) αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται και να οριοθετούνται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου, οι εξοπλισμοί και οι παιχνιδοκατασκευές, να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται και υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης,

 2. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα

 3. Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.(παρ.2 άρθρο 9 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’)

 4. Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’) (παρ.2 άρθρο 11 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’)

 

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία

Προθεσμία αντικατάστασης

Η αντικατάσταση της άδειας γίνεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, άλλως η άδεια λογίζεται αντικατασταθείσα. (παρ.2 άρθρο 11 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’).

Έως τη χορήγηση της νέας άδειας ο παιδότοπος λειτουργεί νομίμως (παρ.2 άρθρο 11 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’)