Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Δόμηση & Εργασίες | Κωδικός υπηρεσίας: 83

Εξαίρεση από κατεδάφιση


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Θεωρημένο Διάγραμμα Κάλυψης -  Τοπογραφικό από την Υπηρεσία (Να υπάρχουν όροι δόμησης, θεωρημένο απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με σημειωμένη σε αυτό την θέση της  οικοδομής).

 2. Βεβαίωση αρτιότητας οικοδομησιμότητας από το τοπογραφικό τμήμα (Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής )

 3. Πίνακας πράξης εφαρμογής, απόσπασμα πράξης, αντίγραφο απόφασης με την οποία κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής.

 4. Αντίγραφο μεταγραφής πράξης εφαρμογής στην μερίδα

 5. Συμβόλαιο παραχώρησης σε κοινή χρήση μετεγγραμμένο στο υποθηκοφυλακείο και βεβαίωση ότι ο Δήμος έλαβε γνώση για την παραχώρηση σε κοινή χρήση.

 6. Τίτλοι κυριότητας

 7. Κατόψεις αποτύπωσης τομές & φωτογραφίες, οι οποίες θα απεικονίζουν το σημερινό στάδιο εργασιών του κτίσματος εις διπλούν

 8. Αναλυτική αιτιολογημένη τεχνική έκθεση μηχανικού

 9. Πρόσφατη δήλωση αντοχής υπογεγραμμένη από δύο μηχανικού

 10. Δήλωση του Ν. 4178/13 ή Ν.4495/17 ή έκθεση αυθαιρέτου αν υπάρχουν αυθαίρετα τμήματα

 11. Αίτηση για την μετατροπή του προστίμου διατήρησης σε εφάπαξ (σε περίπτωση που υπάρχουν τμήματα που παραβιάζουν πολεοδομικές διατάξεις)

 

 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο d-poleodomia@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

- Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

 Έως 18 μήνες

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

 1. Στο τοπογραφικό – διάγραμμα κάλυψης να υπάρχουν όροι δόμησης και θεωρημένο απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με σημειωμένη σε αυτό την θέση της  οικοδομής. Στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής απαιτείται βεβαίωση αρτιότητας οικοδομησιμότητας από το τοπογραφικό τμήμα. Επίσης εάν υπάρχουν οικοδομικές άδειες στο διάγραμμα κάλυψης και τις κατόψεις θα είναι διαγραμμισμένες και εμβαδομετρημένες οι επιφάνειες οικοδομής, οι οποίες δεν συμπεριλαμβανόταν στις οικοδομικές άδειες. Τα σχέδια και τα αποσπάσματα θα πρέπει να είναι ευκρινή για να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση.   Στο διάγραμμα κάλυψης γίνεται ειδικό πινακάκι με τα τμήματα που τυχόν παραβιάζουν τις πολεοδομικές διατάξεις (όπως π.χ.  τμήματα εντός Δ, δ, τμήματα εντός πρασιάς, τμήματα εξωστών καθ’ υπέρβαση των δηλωμένων), και επίσης θα πρέπει να γίνεται σύγκριση της υπάρχουσας δόμησης και κάλυψης με τα επιτρεπόμενα μεγέθη όπως ακριβώς με τις άδειες δόμησης.

 2. Σε περίπτωση που έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής θα πρέπει να  προσκομίσει συνημμένα αντίγραφο από την μερίδα του, που να φαίνεται  ότι η πράξη εφαρμογής έχει μεταγραφεί στην μερίδα του. Εάν χρειάζεται   διορθωτική της πράξης εφαρμογής, πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία  αυτή και μετά να κατατεθεί η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση. Σε περίπτωση  πράξης εφαρμογής απαιτούνται τα αντίγραφα της πράξης   εφαρμογής όπως πίνακας πράξης εφαρμογής και απόσπασμα της πράξης εφαρμογής καθώς και αντίγραφο από το κείμενο της Απόφασης Νομάρχη με την οποία κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής. Επίσης σε περίπτωση διορθωτικής προσκομίζεται το κείμενο της διόρθωσης της πράξης εφαρμογής και οι διορθωμένοι πίνακες καθώς και το διορθωμένο απόσπασμα.

 3. Σε περίπτωση που υπάρχουν ρυμοτομούμενα  τμήματα του οικοπέδου  αυτά πρέπει να τεθούν σε κοινή χρήση συμβολαιογραφικά, το συμβόλαιο  παραχώρησης σε κοινή χρήση να είναι μετεγγραμμένο στο υποθηκοφυλακείο και  να προσκομιστεί βεβαίωση ότι ο Δήμος έλαβε γνώση για την παραχώρηση σε κοινή χρήση. Εάν υπάρχουν ρυμοτομούμενα τμήματα θα πρέπει να υλοποιηθεί η  κατεδάφιση των τμημάτων αυτών πριν την διαβίβαση της γνωμοδότησης της υπηρεσίας μας στο Ηράκλειο για έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

 4. Εάν υπάρχουν αυθαίρετα τμήματα καθ’ υπέρβαση του δηλωμένου ή καθ’ υπέρβαση των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί τότε θα πρέπει να υπάρχει δήλωση του Ν. 4178/13 ή να προηγηθεί σύνταξη έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου από την υπηρεσία.

 

Αρχεία

 1. Αιτηση Ν. 4 και δικαιολογητικά για εξαίρεση απο κατεδαφιση