Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Τέκνο | Κωδικός υπηρεσίας: 54

Δήλωση γέννησης


Περιγραφή

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Χανίων, πρέπει να δηλώνεται : 

  1. στο μαιευτήριο όπου συνέβη ο τοκετός (Συνοπτικός Οδηγός δήλωσης γέννησης) ή

  2. στο Ληξιαρχείο Χανίων εφόσον ο τοκετός συνέβη σε άλλο μέρος (π.χ. οικία, καθ΄ οδόν προς το μαιευτήριο, κλπ)

Η γέννηση πρέπει να δηλώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τον προσδιορισμό δημοτικότητας τέκνου εντός γάμου σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚΔΚ.

Υπόχρεοι για την δήλωση γέννησης (στη περίπτωση που ο τοκετός συνέβη σε άλλο μέρος) είναι: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που παραστάθηκε στον τοκετό.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α), ισχύουν τα παρακάτω:

  • μετά την παρέλευση δέκα(10) ημερών καταβάλλεται παράβολο 30€

  • μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται παράβολο 60€.


info euroΚόστος εκτέλεσης

Ατελώς

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης

Αυθημερόν

 

Αρχεία

  1. Συνοπτικός Οδηγός Δήλωσης Γέννησης
  2. Brief Guide Digital Birth Registration(English)
  3. Αίτηση