Είσοδος      |     

Ενημέρωση

Προκηρύξεις / Διαβουλεύσεις


Πρόσκληση για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή του έργου:«Αποκατάσταση κτιρίων Δ.Ε. Σούδας»

Πρόσκληση για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή του έργου: Αποκατάσταση & Αντιστήριξη πρανών δρόμου περιοχής Αγίου Ιωάννη στα Μεγάλα Χωράφια της ΔΕ Σούδας

Προσλήψεις προσωπικού


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας - Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π

Κοινωνικά δίκτυα

Αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα


Ηταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;