Είσοδος      |     

Ενημέρωση

Προκηρύξεις / Διαβουλεύσεις


Πρόσκληση για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή του έργου:Ανακατασκευή χώρου τουαλετών πλατείας 1866 σε χώρο υποσταθμών μέσης τάσης

Πρόσκληση για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονιμική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή του έργου:Απομάκρυνση-Αντικατάσταση δέντρων εντός πεζοδρομίων Δ.Ε. Χανίων

Προσλήψεις προσωπικού


Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2023

Κοινωνικά δίκτυα

Αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα


Ηταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;