Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χανίων

18.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα  τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και των Νομικών του Προσώπων. Περιέχουν ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπούν  στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 3463/2006 άρθρο 206). Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν:

1. Στρατηγικό Σχέδιο.

2. Επιχειρησιακό Σχέδιο (το οποίο αποτελεί την εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδίου σε συγκεκριμένες δράσεις).

3. Οικονομικό Προγραμματισμό και Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χανίων 2019-2023

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χανίων 2014-2019

Παλαιότερα Επιχειρησιακά προγράμματα και Προγράμματα Δράσης Δήμου Χανίων