Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χανίων 2014-2019

04.11.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Ο Δήμος Χανίων για την δημοτική περίοδο 2014-2019 εκπόνησε το πενταετές επιχειρησιακό του πρόγραμμα δίνοντας έμφαση σε δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες με την ενεργή συμμετοχή Δημοτικών Υπηρεσιών και Δημοτικών Νομικών Προσώπων, Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Τοπικών Αναπτυξιακών και Παραγωγικών Φορέων και Πολιτών, σε όλες τις φάσεις της κατάρτισης.

Συγκεκριμένα κατά τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού εκτός των άλλων πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων:

Μετά από το Στρατηγικό Σχέδιο, ακολούθησε η διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, του Οικονομικού Προγραμματισμού και των Δεικτών παρακολούθησης προκειμένου να καταριστεί το Τελικό πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων 2014-2019. Αυτό εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 331/2015 απόφαση του ΔΣ και ακολούθησε ο έλεγχος νομιμότητας της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την υπ.αριθμ. 1022/2015 απόφαση.

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων 2014-2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο του Δήμου και θα αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προτάσεις και παρατηρήσεις επί του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 μπορούν να αποστέλλονται στο e-mail