Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Χρήση κοινόχρηστου χώρου | Κωδικός υπηρεσίας: 191

Απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2024-2025


 

Περιγραφή

H ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αυτή αφορά την απευθείας παραχώρησης απλής χρήσης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2024-2025 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38609/2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/2023 Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δήμο Χανίων έως 25/06/2023. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι :

α) κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,

β) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),

γ) κέντρα αναψυχής,

δ) ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

ε) επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινόχρηστου και λειτουργούν νόμιμα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ.20, όπως ισχύει

στ) μέχρι τις 31.10.2023, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα της υποπερ.γγ.της περ.β. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα ή απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3,4,5 περ. α, 6,7,8,9,10,11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄285)." 

Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κατά περίπτωση)

 2. Yπεύθυνη δήλωση ότι η άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι σε ισχύ (κατά περίπτωση)  Υπεύθυνη δήλωση για άδεια λειτουργίας

 3. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές χρήσεις

 4. Υπεύθυνη δήλωση μη κατάληψης χώρου στην οποία θα βεβαιώνουν
  α) τη μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου έως την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης
  β) στην παραχωρούμενη θέση δεν υφίστανται παράνομα έργα μόνιμα ή προσωρινά αλλά και οποιοδήποτε άλλο δομικό έργο σύμφωνα με τον κώδικα πολεοδομικής νομοθεσίας Υπεύθυνη δήλωση μη κατάληψης χώρου

 5. Αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου με επιμέλεια του αιτούντα, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ. ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων (δ/νση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 50 & Κ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ τηλ. 28213 41724 εσωτ.2 ή με email :d-techniki@chania.gr

 6. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο Χανίων (Δημοτική ενημερότητα) Ηλεκτρονικό Αίτημα για Δημοτική Ενημερότητα (Επιπλέον μπορείτε να δείτε την εικόνα των οφειλών σας στο https://epay.chania.gr)

 7. Ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ (κατά περίπτωση)

 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι Ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ είναι σε ισχύ (κατά περίπτωση) Υπεύθυνη δήλωση σήμα ΕΟΤ

 9. Μισθωτήριο που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ. (μόνο στις περιπτώσεις όπου μεταξύ της επιχείρησής και του αιγιαλού – παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός)

 10. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο.

Τρόπος κατάθεσης

Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς TaxisNet)
Είσοδος →

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. 

Αρχεία

 1. Υπεύθυνη δήλωση για άδεια λειτουργίας
 2. Υπεύθυνη δήλωση μη κατάληψης χώρου
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι Ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ είναι σε ισχύ