Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων | Κωδικός υπηρεσίας: 11

Άδεια λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων ως 50 κ.εκ. και ποδηλάτων


Περιγραφή

Κατάστημα εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων είναι επιχείρηση που ενοικιάζει μοτοποδήλατα μέχρι 50 κ.εκ. ή ποδήλατα ή και τις δύο κατηγορίες οχημάτων για ψυχαγωγικούς ή τουριστικούς σκοπούς και έχει την ανάλογη γραφειακή εγκατάσταση (άρθρο 1 Αστ.Διάταξη 194).

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση

 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδίδεται από την οικεία Αστυνομική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 106/2007.» (κάρτα μέλους). Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. Για τους αλλοδαπούς - πολίτες κράτους μη μέλους της ΕΕ: φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος σε αλλοδαπό με άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία.

 3. Το προβλεπόμενο παράβολο (διπλότυπο) του Δήμου. (Προσθήκη 04-06-2013 Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 29 Ν.3943/2011 όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κατάθεση παραβόλου σε έντυπη μορφή, δύναται να αντικατασταθεί η έντυπη μορφή με ηλεκτρονικό παράβολο. Σχετική και η ΠΟΛ 1117/27.05.2013: Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου και ηΠΟΛ 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675/08.07.2013 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1150/15.05.2014 (ΦΕΚ 1357/28.05.2014 τεύχος Β’)

 4. Φωτοαντίγραφο αδείας οδηγήσεως διτρόχου μοτοποδηλάτου, ή διτρόχου μοτοσυκλέτας του ενδιαφερομένου

 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία 5ετία σε ποινή φυλάκισις πέραν των (3) μηνών για κλοπή, εκβίαση, απάτη, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, εγκλημάτων κατά των ηθών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ληστεία

 6. Πιστοποιητικό του Γραμματέως Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν ετέθη σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης

 7. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου του καταστήματος σε δύο αντίτυπα συνταγμένο από σχεδιαστή και υπό κλίμακα 1:50, στο οποίο θα απεικονίζονται οι χώροι του καταστήματος και ο προορισμός του κάθε χώρου με ακριβείς διαστάσεις. Επίσης θα αποτυπώνονται σ' αυτό οι τυχόν υπαίθριοι ιδιωτικοί ή κοινόχρηστοι χώροι του καταστήματος

 8. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο αντίτυπα από κλίμακα 1:1.000 και σε ακτίνα 100 μ. στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή και η θέση του καταστήματος και τυχόν υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις και δη: Σχολεία, Φροντιστήρια, «Νοσηλευτικά» Ιδρύματα, Ξενοδοχεία, Βρεφονηπιακούς και παιδικούς Σταθμούς, Γηροκομεία, Κινηματογράφους, Θέατρα, Ωδεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, Αεροδρόμια, Ναούς, ή τα όρια οικοπέδων κατασκηνώσεων, κάμπινγκ και χώρων άθλησης, καθώς και οι αποστάσεις αυτών από το κατάστημα
  η. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα

 9. Τρεις (3) φωτογραφίες (άρθρο 4 παρ.1 Αστ. Διάταξη 1/94)

 10. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό (παρ.14 άρθρο 25 Ν.4178/2013)

 11. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (άρθρο 4 παρ.1 Αστ. Διάταξη 1/94)

 12. Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή αν δεν υπάρχει διαχειριστής, του ιδιοκτήτη του χώρου, αν το κατάστημα πρόκειται να λειτουργήσει σε πολυκατοικία. .(άρθρο 4 παρ.2 Αστ. Διάταξη 1/94)

 13. Βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας ΥΠΕΧΩΔΕ, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης, εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (άρθρο 32 παρ.1 ΒΔ 465/70).( για επιχειρήσεις εκτός οικισμών)

 14. Γνωμοδότηση του οικείου Αστυνομικού Τμήματος , η οποία θα επιτρέπει την λειτουργία του καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων

 15. Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα και ποδήλατα, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας και τα λοιπά στοιχεία αναγνώρισης αυτών (αριθμός σκελετού, κινητήρα, χρώμα κ.λ.π)

 16. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι ο αιτών διαθέτει στο κατάστημα του αντίστοιχο με τα προς ενοικίαση μοτοποδηλάτων αριθμό προστατευτικών κρανών

 17. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, και ότι είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή με βεβαίωση πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται μετά από λεπτομερή μηχανικό έλεγχο, κυρίως του συστήματος φωτισμού, πεδήσεως, διευθύνσεως και των σιγαστήρων των εξατμίσεων

 18. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ ότι κατατέθηκε δήλωση έναρξης εργασιών. (άρθρο 4 Αστ. Διάταξη 1/94)

 19. Βεβαίωση περί της μη ύπαρξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων χρεών ( από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων)

Σε περίπτωση Εταιρείας προσκομίζεται επιπλέον :

 1. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή

 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας

 3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ και όλων των εκπροσώπων IKE

 4. Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρίας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα

 5. Βεβαίωση χρήσης γης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

 

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Αριθμός μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων που μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στο κατάστημα:

Ο μέγιστος αριθμός μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μέσα στο κατάστημα ορίζεται σε τρία δίτροχα ανά δύο τετραγωνικά μέτρα ή ένα τρίτροχο ή τετράτροχο ανά ένα τετραγωνικό μέτρο.

Ως ωφέλιμος χώρος της αίθουσας του καταστήματος νοείται, ο χώρος ο οποίος προσφέρεται για την τοποθέτηση των εκμισθούμενων οχημάτων, μετά την αφαίρεση εμβαδού τριών (3) τ.μ. που θα χρησιμοποιείται για την γραφειακή εγκατάσταση καθώς και κάθε άλλου χώρου που είναι δυνατόν να χρησιμεύει για τοποθέτηση άλλων αντικειμένων.

Σε περίπτωση που το κατάστημα διαθέτει έμπροσθεν αυτού ιδιωτικό υπαίθριο ή κοινόχρηστο χώρο επιτρέπεται να αναπτύσσεται αριθμός δίτροχων, διπλάσιος του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων των χώρων αυτών και αριθμός τρίτροχων ή τετράτροχων ίσος προς τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των χώρων αυτών. Ο μέγιστος αριθμός δίτροχων, τρίτροχων ή τετράτροχων που μπορεί να αναπτύσσεται χωριστά σε κάθε χώρο αναγράφεται υποχρεωτικά στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

Η κατά τα ανωτέρω χρήση των κοινόχρηστων χώρων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του οικείου Ο.Τ.Α., η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αστυνομικής αρχής ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα στην ασφάλεια και κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.