Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 15

Πολιτικός Γάμος για Αλλοδαπούς που διαμένουν στον Δήμο Χανίων


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση έκδοσης άδειας γάμου 
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Πρόσφατα:
  Α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Πιστοποιητικό γέννησης (επικυρωμένο και μεταφρασμένο)
  Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τις χώρες που το εκδίδουν - επικυρωμένο και μεταφρασμένο).

 3. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (επικυρωμένη και μεταφρασμένη). Η βεβαίωση γίνεται αποδεκτή ως πιστοποιητικό περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου μόνο εφόσον η αρμόδια προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του αλλοδαπού επιβεβαιώνει την ικανότητα γάμου και αναγράφεται σ’ αυτήν ότι εκδίδεται αποκλειστικά για την τέλεση γάμου στην αλλοδαπή

 4. Δήλωση Προσδιορισμού επωνύμου τέκνων ( άρθρο 1505 Α. Κ ) (δίδεται από τον Δήμο)

 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με στοιχεία Διαζυγίου. Σε περίπτωση χηρείας Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη

 6. Πρόσφατη Φωτοτυπία διαβατηρίου. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα όπως άδεια παραμονής, πράσινη κάρτα, βίζα, δελτίο αιτήσαντος ασύλου (δηλ. ροζ κάρτα – με ενημέρωση της Ελλ. Αστυνομίας) κτλ επικυρωμένα από δικηγόρο

 7. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.) όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Χανίων (Οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι και να αφορούν τον αιτούντα)

 8. Ηλεκτρονικό Παράβολο ένα για τον κάθε μελλόνυμφο, το οποίο εκδίδεται από την ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών www.gsis.gr (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου 2386 ) ή από τα ΚΕΠ και το αποδεικτικό πληρωμής

 9. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα στην οποία θα πρέπει να γίνεται η σωστή αναγραφή στην Ελληνική γλώσσα ( για Αλλοδαπούς στα Ελληνικά –Λατινικά όπως την μετάφραση των εγγράφων τους ) των ονομάτων-επωνύμων και ότι άλλο αφορά ονομασία. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο). 

  Το κείμενο της Δημοσίευσης της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:
  «Ο/Η ............................................................................. του…………………………... και της …………………. το γένος .................................. που γεννήθηκε ............................ και κατοικεί .............................και ο/η …………………………………………………………………. του ........................... και της ................................. το γένος …………………………… που γεννήθηκε.....................................και κατοικεί …………………. πρόκειται να παντρευτούν με Πολιτικό Γάμο στο Δημαρχείo του Δήμου Χανίων» 

  (Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο ο Δήμος τέλεσης αυτού).

 

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Παράβολο 15€ ανά σύζυγο.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών (συμπεριλαμβανομένης και της δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα) και ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Επικύρωση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

Τα ξενόγλωσσα κείμενα (πρωτότυπα) σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης APOSTILLE για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.

Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο (πρωτότυπο) κείμενο, από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων).

Επίσημη μετάφραση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

Επίσημη μετάφραση των ξένων (πρωτότυπων) κειμένων σε Ελληνικά και σε Λατινικά με τόνο στα ονοματεπώνυμα, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου), εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Ν.Δ.3026/1954( 235 Α’ ) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Προσοχή: Οι άδειες παραμονής πρέπει να είναι σε ισχύ. Οι επικυρώσεις των ξένων πιστοποιητικών, εγγράφων, κειμένων κτλ γίνονται επί των πρωτοτύπων και όχι σε φωτοτυπίες.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως.

Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γέννησης, αίτηση, εφημερίδα.

Για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη, ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Για τους Σύριους χρειάζεται επιπλέον και Ειδική Έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και της Πρεσβείας τους στην Ελλάδα.

Αρχεία

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ - ΑΘ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ - ΘΘ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ - ΑΑ
 4. Υπεύθυνη δήλωση
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Β' Γάμου
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Γ' Γάμου
 7. Αίτηση έκδοσης άδειας γάμου