Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Δόμηση και Ακίνητα

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες σχετικές με Δόμηση και Ακίνητα. Οι υπηρεσίες που θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα διεκπεραιώνονται από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσίων και Πολεοδομίας.

Χωρικές Μεταβολές

Εθνικό κτηματολόγιο: χωρικές μεταβολές/διορθώσεις
Κωδικός υπηρεσίας:78 Δείτε την υπηρεσία →
Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
Κωδικός υπηρεσίας:73 Δείτε την υπηρεσία →
Εγκριση προσκύρωσης
Κωδικός υπηρεσίας:77 Δείτε την υπηρεσία →
Εθνικό κτηματολόγιο: χωρικές μεταβολές/διορθώσεις
Κωδικός υπηρεσίας:78 Δείτε την υπηρεσία →
Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
Κωδικός υπηρεσίας:73 Δείτε την υπηρεσία →
Εγκριση προσκύρωσης
Κωδικός υπηρεσίας:77 Δείτε την υπηρεσία →

Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας

Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας οικοδομικής άδειας (με έκδοση κατά την περίοδο 1955 έως 8-9-1983)
Κωδικός υπηρεσίας:138 Δείτε την υπηρεσία →
Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας οικοδομικής άδειας (με έκδοση μετά την 8-9-1983 και έναρξη εργασιών κατασκευής πριν την 1-3-2012)
Κωδικός υπηρεσίας:139 Δείτε την υπηρεσία →
Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας αδειών δόμησης ή οικοδομικών αδειών (έναρξη εργασιών κατασκευής μετά την 1-3-2012)
Κωδικός υπηρεσίας:136 Δείτε την υπηρεσία →
Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας κτισμάτων προ του 1923, πρό του 1955, θερμοκηπίων ή κατασκευών με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Κωδικός υπηρεσίας:137 Δείτε την υπηρεσία →
Eργοταξιακή σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας Αδειών Δόμησης και Ο.Α.
Κωδικός υπηρεσίας:93 Δείτε την υπηρεσία →
Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας οικοδομικής άδειας (με έκδοση κατά την περίοδο 1955 έως 8-9-1983)
Κωδικός υπηρεσίας:138 Δείτε την υπηρεσία →
Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας οικοδομικής άδειας (με έκδοση μετά την 8-9-1983 και έναρξη εργασιών κατασκευής πριν την 1-3-2012)
Κωδικός υπηρεσίας:139 Δείτε την υπηρεσία →
Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας αδειών δόμησης ή οικοδομικών αδειών (έναρξη εργασιών κατασκευής μετά την 1-3-2012)
Κωδικός υπηρεσίας:136 Δείτε την υπηρεσία →
Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας κτισμάτων προ του 1923, πρό του 1955, θερμοκηπίων ή κατασκευών με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Κωδικός υπηρεσίας:137 Δείτε την υπηρεσία →
Eργοταξιακή σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας Αδειών Δόμησης και Ο.Α.
Κωδικός υπηρεσίας:93 Δείτε την υπηρεσία →

Δόμηση & Εργασίες

Εργασίες μικρής κλίμακας
Κωδικός υπηρεσίας:92 Δείτε την υπηρεσία →
Έλεγχος επικινδύνων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων ή κατασκευών
Κωδικός υπηρεσίας:81 Δείτε την υπηρεσία →
Εξαίρεση από κατεδάφιση
Κωδικός υπηρεσίας:83 Δείτε την υπηρεσία →
Έλεγχος Ν4495/17 ή Ν.4178/13
Κωδικός υπηρεσίας:82 Δείτε την υπηρεσία →
Εργασίες μικρής κλίμακας
Κωδικός υπηρεσίας:92 Δείτε την υπηρεσία →
Έλεγχος επικινδύνων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων ή κατασκευών
Κωδικός υπηρεσίας:81 Δείτε την υπηρεσία →
Εξαίρεση από κατεδάφιση
Κωδικός υπηρεσίας:83 Δείτε την υπηρεσία →
Έλεγχος Ν4495/17 ή Ν.4178/13
Κωδικός υπηρεσίας:82 Δείτε την υπηρεσία →

Αυθαίρετα

Καταγγελία αυθαίρετων κατασκευών ή έργων
Κωδικός υπηρεσίας:100 Δείτε την υπηρεσία →
Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών
Κωδικός υπηρεσίας:66 Δείτε την υπηρεσία →
Καταγγελία αυθαίρετων κατασκευών ή έργων
Κωδικός υπηρεσίας:100 Δείτε την υπηρεσία →
Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών
Κωδικός υπηρεσίας:66 Δείτε την υπηρεσία →

Ηλεκτροδότηση

Ηλεκτροδότηση λόγω διαχωρισμού
Κωδικός υπηρεσίας:94 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτροδότηση νέου ακινήτου (εργοταξιακή ή μόνιμη παροχή)
Κωδικός υπηρεσίας:97 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτροδότηση λόγω αλλαγής χρήσης
Κωδικός υπηρεσίας:96 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτροδότηση για μετατροπή εργοταξιακής παροχής σε μόνιμη
Κωδικός υπηρεσίας:95 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτροδότηση λόγω διαχωρισμού
Κωδικός υπηρεσίας:94 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτροδότηση νέου ακινήτου (εργοταξιακή ή μόνιμη παροχή)
Κωδικός υπηρεσίας:97 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτροδότηση λόγω αλλαγής χρήσης
Κωδικός υπηρεσίας:96 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτροδότηση για μετατροπή εργοταξιακής παροχής σε μόνιμη
Κωδικός υπηρεσίας:95 Δείτε την υπηρεσία →

Βεβαιώσεις & Αντίγραφα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αντίγραφα από το φάκελο οικοδομικής άδειας
Κωδικός υπηρεσίας:31 Δείτε την υπηρεσία →
Άδειας δόμησης - Άδεια νομιμοποίησης
Κωδικός υπηρεσίας:2 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση συμβιβαστικής ρυμοτόμησης ακινήτου
Κωδικός υπηρεσίας:49 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων
Κωδικός υπηρεσίας:37 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτου
Κωδικός υπηρεσίας:40 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
Κωδικός υπηρεσίας:48 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση συντέλεσης ή μη απαλλοτρίωσης ακινήτου
Κωδικός υπηρεσίας:50 Δείτε την υπηρεσία →
Χορήγηση χρήσης γης
Κωδικός υπηρεσίας:145 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αντίγραφα από φακέλους υπαγωγής στους Ν.720/77, ν.1337/83 ή Ν.3843/10
Κωδικός υπηρεσίας:32 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αντίγραφα αδειών δόμησης και οικοδομικών αδειών
Κωδικός υπηρεσίας:30 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση όρων δόμησης
Κωδικός υπηρεσίας:47 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση νομιμότητας κτίσματος προϋφιστάμενου του 1923 ή 1955
Κωδικός υπηρεσίας:44 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αντίγραφα από το φάκελο οικοδομικής άδειας
Κωδικός υπηρεσίας:31 Δείτε την υπηρεσία →
Άδειας δόμησης - Άδεια νομιμοποίησης
Κωδικός υπηρεσίας:2 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση συμβιβαστικής ρυμοτόμησης ακινήτου
Κωδικός υπηρεσίας:49 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων
Κωδικός υπηρεσίας:37 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτου
Κωδικός υπηρεσίας:40 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
Κωδικός υπηρεσίας:48 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση συντέλεσης ή μη απαλλοτρίωσης ακινήτου
Κωδικός υπηρεσίας:50 Δείτε την υπηρεσία →
Χορήγηση χρήσης γης
Κωδικός υπηρεσίας:145 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αντίγραφα από φακέλους υπαγωγής στους Ν.720/77, ν.1337/83 ή Ν.3843/10
Κωδικός υπηρεσίας:32 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αντίγραφα αδειών δόμησης και οικοδομικών αδειών
Κωδικός υπηρεσίας:30 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση όρων δόμησης
Κωδικός υπηρεσίας:47 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση νομιμότητας κτίσματος προϋφιστάμενου του 1923 ή 1955
Κωδικός υπηρεσίας:44 Δείτε την υπηρεσία →