Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 17

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες του εξωτερικού Δημότες Χανίων


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο 1

  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο 1 


  *Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται το άτομο το οποίο θα εξιουσιοδοτηθεί με την ειδική αίτηση του Ελληνικού Προξενείου.

 2. Ειδική αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου - εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής), στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου.

 3. Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης (από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερόμενου).

 4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 5. Πρόσφατη Φωτοτυπία Ταυτότητας & Διαβατηρίου

 6. Ηλεκτρονικό Παράβολο ένα για τον κάθε μελλόνυμφο, το οποίο εκδίδεται από την Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών www.gsis.gr (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου 2386 ) ή από τα ΚΕΠ και το αποδεικτικό πληρωμής κατά περίπτωση

 7. Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη Γάμου με στοιχεία Διαζυγίου για τους διαζευγμένους.

 8. Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη Θανάτου σε περίπτωση χηρείας

 9. Δικαστική Απόφαση σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι (για την έκδοση άδειας και τέλεσης γάμου).

  Στο σημείο αυτο, γίνεται ο έλεγχος των ανωτέρω εγγράφων από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου, και μετά προχωράμε στην δημοσίευση της εφημερίδας.

 10. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα στην οποία θα πρέπει να γίνεται η σωστή αναγραφή των ονομάτων-επωνύμων και ό,τι άλλο αφορά ονομασία. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο)

Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο (χώρας εξωτερικού) της κατοικίας του δημότη. H Εξουσιοδότηση πρέπει να είναι με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας από το εξουσιοδοτούμενο άτομο.

Το κείμενο της Δημοσίευσης της αγγελίας του γάμου γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα για τους έλληνες πολίτες, ενώ για αλλοδαπούς στην Ελληνική και Λατινική Γλώσσα και έχει ως εξής:

« Ο/Η ......................................................................... του…………………………. και της ................................... το γένος…………………...... που γεννήθηκε ...................... και κατοικεί .............................. και ο/η ………………………... του …………………….. και της ………………………. το γένος ……………………………. που γεννήθηκε ………………................και κατοικεί ............................... πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο του Δήμου Χανίων »

(Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο ο Δήμος τέλεσης αυτού).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα. Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Σε περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων εγγράφων (όπως ληξιαρχικής πράξης γέννησης, ή πιστοποιητικού γέννησης κτλ):

Οι επικυρώσεις των ξένων πιστοποιητικών, εγγράφων, κειμένων κτλ γίνονται επί των πρωτοτύπων και όχι σε φωτοτυπίες.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Παράβολο 15€ ανά σύζυγο.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών (συμπεριλαμβανομένης και της δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα) και ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Επικύρωση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

Τα ξενόγλωσσα κείμενα (πρωτότυπα) σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης APOSTILLE για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.

Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο (πρωτότυπο) κείμενο, από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων).

Επίσημη μετάφραση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

Επίσημη μετάφραση των ξένων (πρωτότυπων) κειμένων σε Ελληνικά και σε Λατινικά με τόνο στα ονοματεπώνυμα, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου), εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Ν.Δ.3026/1954( 235 Α’ ) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Αρχεία

 1. aitisi_telesis_politikoy_gamoy_(a-th)
 2. aitisi_telesis_politikoy_gamoy_(th-th)
 3. aitisi_telesis_politikoy_gamoy_(a-a)