Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 158

Έκδοση ΑΜΚΑ


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις Κατηγορίες πολιτών που δικαιούνται ΑΜΚΑ και μπορεί να εκδοθεί από το ΚΕΠ και τον ΕΦΚΑ (e-ΕΦΚΑ & ΚΕΠ)

Α Για Έλληνες υπηκόους που κατοικούν στη χώρα

(Οι ανήλικοι να συνδέονται με τον Α.Μ.Κ.Α. των γονέων ως προστατευόμενα μέλη, εφόσον ο γονέας έχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα διαφορετικά o ανήλικος απογράφεται ως ανασφάλιστος)

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης για ανήλικους, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα.
  (Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου προσκομίζεται εξουσιοδότηση)


 

ΒΓια Ομογενείς με ταυτότητα ομογενούς που διαμένουν στη χώρα μόνιμα

 1. Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία απαραίτητα για την απογραφή απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.

 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή έντυπο Ε9 που αποδεικνύει κατοικία στην Ελλάδα

 3. Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ) στο όνομα του αιτούντος.

 4. Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα 


 

ΓΓια Ευρωπαίους πολίτες που κατοικούν στη χώρα και δεν εργάζονται, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους

 1. Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Ευρωπαίου Πολίτη από την Αστυνομία για κάθε μέλος της οικογένειας (άρθρα 13 και 16 του Π.Δ. 106/2007, ΦΕΚ Α’135).

 2. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο

 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο (ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη). "


 

ΔΓια Δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τα μέλη οικογενείας τους

 1. Άδεια διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας και για τα τέκνα Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, εφόσον γεννήθηκαν στην Ελλάδα.
  (Τα νεογέννητα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα καλύπτονται από την άδεια διαμονής του συντηρούντος γονέα, έως ότου υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής και για αυτά)"


 

ΕΓια Δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος

 1. Άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος με την ένδειξη «Μόνιμη Διαμονή/Permanent Residence» ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής της ΚΥΑ αριθμ. 400/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄4610).

 2.  Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ.

 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη