Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων | Κωδικός υπηρεσίας: 26

Ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής


Περιγραφή

Η αίτηση χορήγησης ανανέωσης άδειας κολυμβητικής δεξαμενής θα κατατίθεται στην Υπηρεσία μας πριν την λήξη της υπάρχουσας άδειας.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω ασθενείας, αναπηρίας, ηλικίας, απομακρυσμένου τόπου διαμονής κλπ. δεν δύναται να εποπτεύει αποτελεσματικώς την λειτουργία της δεξαμενής, ή εάν είναι νομικό πρόσωπο, στην υποβαλλόμενη αίτηση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση μονίμου κατοικίας του οριζομένου υπευθύνου φυσικού προσώπου,το οποίο θα μεριμνά για την καλή και συμφώνως προς τους όρους της παρούσης λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτής. (παρ. 2 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ)

 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα αλλά και του υπευθύνου ( θα είναι τουλάχιστον 21 ετών ), αν δεν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999,όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδίδεται από την οικεία Αστυνομική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 106/2007.» ( κάρτα μέλους).Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. Για τους αλλοδαπούς - πολίτες κράτους μη μέλους της ΕΕ: φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ( είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος σε αλλοδαπό με άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία)

 3. Έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα και όλα τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε 3 αντίγραφα υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς ότι η δεξαμενή κολυμβήσεως και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής, ικανοποιούν από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας όλους τους υποχρεωτικούς όρους της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ. (Εγκ. ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. ΔΥΓ2/99932/06/22.03.2007) (παρ. 2 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ). Τα σχεδιαγράμματα θα πρέπει να είναι αυτά που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια της δεξαμενής

 4. Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ή άδεια χρήσης νερού για την εξασφάλιση νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής (εγκ.Υπ.Υγείας Πρόνοιας Υ2/81301/2002)

 5. Εγκεκριμένη μελέτη για διάθεση υγρών αποβλήτων. (όταν πρόκειται για αμιγή κολυμβητική δεξαμενή) (εγκ.Υπ.Υγείας Πρόνοιας Υ2/81301/2002)

 6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

 7. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες υπεύθυνου

 8. Πρωτότυπη άδεια κολυμβητικής δεξαμενής

 9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του προσωπικού εποπτείας λουομένων (επόπτη ή εποπτών ασφαλείας) διπλώματος ή σχετικού πιστοποιητικού τεχνικής παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών χρήσης τεχνικής αναπνοής καθώς και εφαρμογής άλλων μέτρων ανάνηψης ( π.χ δίπλωμα Ναυαγοσώστη κ.ά.)

 10. Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υπεύθυνου καθαρισμού της κολυμβητικής δεξαμενής

 11. Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε ( αν βρίσκεται μέσα σε κατάστημα Υ.Ε)

 12. Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ έναρξης επιτηδεύματος, εφόσον για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταβάλλεται αντίτιμο

Για εταιρείες επιπλέον θα προσκομιστούν:

 1. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή

 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού και μη λύσης της εταιρείας

 3. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ και όλων των εκπροσώπων IKE.

 4. Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρίας και Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα

 

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο d-oikanap@chania.gr / dimos@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Παράβολο ύψους 75 € και 185 € ανάλογα με τον πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Ισχύς/ανανέωση άδειας. Η άδεια λειτουργίας ισχύει μόνο για τις εγκαταστάσεις εν γένει για τις οποίες χορηγήθηκε αυτή και για 5ετίαν από της χορηγήσεώς της, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές λειτουργούν και συντηρούνται καλώς. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος η άδεια θα ανανεώνεται.

Επίσης η άδεια θα ανανεώνεται σε περίπτωση που έχει επέλθει αλλαγή στις εγκαταστάσεις της δεξαμενής, εξαιρουμένων των εργασιών επισκευών και συντηρήσεως, ως και ανακαινίσεων μη επηρεαζουσών τους όρους της παρούσης διατάξεως

Ομοίως η άδεια λειτουργίας θα ανανεώνεται σε περίπτωση αλλαγής της επιχειρήσεως της διαχειριζομένης την δεξαμενήν. (παρ. 4 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ).

Για κολυμβητικές δεξαμενές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την τέλεση αθλητικών αγωνισμάτων, προπόνηση, ή εκπαίδευση αθλητών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 56Α του Ν.2725/99 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3057/2002, τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3207/2003, και αντικαθίσταται από 23.08.2013 με το άρθρο 22 του Ν. 4049/12, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται άδεια από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 1. Στην περίπτωση των κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν σε Κέντρα Αποκατάστασης, ισχύει η διαδικασία βάσει του άρθρου 27 της υπ' αριθ. Γ1/443/1973 απόφασης, σύμφωνα με την οποία αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας, χωρίς διαδικασία προέγκρισης, είναι ο Δήμος, ενώ απαιτείται επιθεώρηση και έλεγχος και από την υγειονομική υπηρεσία της Ν.Α.

 2. Δεν απαιτείται άδεια για τη λειτουργία των ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών, πλην όμως υπόκεινται αύται σε υγειονομικό έλεγχο και πρέπει να ικανοποιούν τους εις το άρθρο 25 της υπ' αριθ. Γ1/443/1973 απόφασης αναγραφομένους όρους. (παρ.1 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.)