Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άλλες Άδειες | Κωδικός υπηρεσίας: 7

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης


Περιγραφή

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι απαραίτητη για τη λειτουργία κάθε μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Φ.Π.Α.Δ).

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

ΑΆδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας

Χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑμεΑ & Ισότητας του Δήμου μας, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου

  Αναγράφονται τα στοιχεία του, η επωνυμία και το είδος της Μονάδας, η έδρα, ο μέγιστος αριθμός βρεφών και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και ο συγκεκριμένος σκοπός της Μονάδας
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Περιγραφή του διακριτικού τίτλου της Μονάδας

 3. Για τα υφιστάμενα κτίρια απαιτούνται:

  α) Σειρά των θεωρημένων από την αρμόδια πολεοδομία σχεδίων μελετών της σχετικής αδείας (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά)

  β) Υποβολή της σχετικής άδειας ανέγερσής τους, και της σχετικής άδειας διαρρυθμίσεων ή επισκευών ή τακτοποίησης, σε περίπτωση που απαιτούνται, καθώς και της βεβαίωσης νομιμότητας και δυνατότητάς τους να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, με απαίτηση έκδοσης από το αρμόδιο γραφείο πολεοδομίας άδειας νέας χρήσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Όλες οι αναφερόμενες άδειες και βεβαιώσεις εκδίδονται από την αρμόδια πολεοδομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

  Για τα νεοαναγειρόμενα κτίρια απαιτούνται:

  α) Σχέδια μελετών της άδειας δόμησης (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά), θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομία. Τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες εκπονούνται και συντάσσονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.

  β) Υποβολή της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης, εκδιδόμενες από την αρμόδια πολεοδομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

  Τα ανωτέρω (α) και (β) υποβάλλονται και σε περίπτωση κατασκευής, προσθήκης ή επέκτασης σε υφιστάμενο κτίριο.

 4. Τεχνική έκθεση μηχανικού σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:

  α) την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου

  β) την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,

  γ) τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης,

  δ) πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα,

  ε) τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους, (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λπ.).

  Μετά από την προέγκριση των σχεδίων από πλευράς λειτουργικότητας από την επιτροπή καταλληλότητας, αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου για την έκδοση της άδειας δόμησης.

  Μετά την έκδοση της άδειας δόμησης και όταν:

  - Ολοκληρωθεί η κατασκευή 

  - Ολοκληρωθεί ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου

  - Χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., 

  πραγματοποιείται αυτοψία από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας του Δήμου μας και στη συνέχεια υποβάλλεται στο Τμήμα μας, αντίγραφο της σχετικής αδείας, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία, για την βεβαιωμένη ολοκλήρωση των εργασιών.

 5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο.

 6. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.

 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παρ. Α εδάφιο 2 της Υπουργικής Απόφασης Δ22/οικ. 11828/293/04-04-2017 (ΦΕΚ 1157 Β΄)

 8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου ή όλων των μελών της Διοίκησης του νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, στην οποία θα αναφέρεται ότι:

  α) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για πλημμελήματα σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη Μονάδας ΦΠΑΔ, 

  β) δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων,

  γ) δεν διώκεται για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα, 

  δ) δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση 

  ε) ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στην Δ22/οικ. 11828/293/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση, μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 9. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.

  Τα δικαιολογητικά των (8) και (9) πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρίας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνισταμένης διοίκησης της Μονάδας.

 10. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, σε περίπτωση που τη Μονάδα πρόκειται να ιδρύσει Εμπορική Εταιρεία.

 11. Διπλότυπο Είσπραξης 150,00 ευρώ υπέρ του Δήμου

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα μας σε δύο αντίγραφα.

Εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, ότι η Μονάδα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης Δ22/οικ. 11828/293/04-04-2017 (ΦΕΚ 1157 Β΄) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


 

BΑναθεώρηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας

Χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑμεΑ & Ισότητας του Δήμου μας κατόπιν Αίτησης του φυσικού ή νομικού προσώπου και είναι απαραίτητη όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:
Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

α. Ο αριθμός των βρεφών-νηπίων που μπορεί να φιλοξενεί η Μονάδα  

β. Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας  (Διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λπ.). 

Στην περίπτωση μεταβολής των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων αυτοψία των χώρων από την επιτροπή καταλληλότητας του  Δήμου μας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τροποποιήσεις είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία της Μονάδας. 

γ. Το καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας

 Στην περίπτωση αναθεώρησης που αφορά το ιδιοκτησισκό καθεστώς καταβάλλεται διπλότυπο είσπραξης 150,00€ υπέρ του Δήμου

δ. Η διεύρυνση /επέκταση ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας 

ε. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας 


 

ΓΣε περίπτωση συστέγασης Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. με νηπιαγωγείο του ίδιου ιδιοκτήτη, αυτή θα γνωστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία μας με τις παρακάτω προϋποθέσεις:


α) ο αριθμός των παιδιών και στις δύο δομές να μην υπερβαίνει τον αριθμό της δυναμικότητας της αρχικής    άδειας της Μονάδας και

 β) οι εναπομείναντες χώροι της Μονάδας να καλύπτουν τις ανάγκες αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις  της  Δ22/οικ. 11828/293/04-04-2017 (ΦΕΚ 1157 Β΄) Υπουργικής Απόφασης

 

 Τρόπος Κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ηλεκτρονικά (κατόπιν επικοινωνίας με την υπηρεσία) – T-pronoia@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Παράβολο προς τον Δήμο - Διπλότυπο Είσπραξης υπέρ του Δήμου Χανίων 150 ευρώ

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Λαμβάνετε απάντηση στο αίτημά σας εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης

 

Αρχεία

 1. Αίτηση
 2. Αίτηση Αναθεώρησης