Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Γάμος - Σύμφωνο Συμβίωσης - Διαζύγιο | Κωδικός υπηρεσίας: 52

Δήλωση γάμου


Περιγραφή

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Χανίων, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Χανίων.

Ο γάμος πρέπει να δηλώνεται από έναν εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εντός σαράντα (40) ημερών από την τέλεσή του.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α), ισχύουν τα παρακάτω:

  • μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών καταβάλλεται παράβολο 30€

  • μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται παράβολο 60€.

Τα παράβολα αυτά όσο και το αποδεικτικό πληρωμής θα πρεπει να προσκομίζονται μαζί με τη δήλωση του γάμου. Είναι e-παράβολα και εκδίδονται απο τα Κ.Ε.Π ή το gov.gr , πληρώνονται σε τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ ή ηλεκτρονικά κωδικό 3828 (30€) για δήλωση έως 3 μήνες και κωδικός 3829 ( 60€) για μεγαλύτερο διάστημα δήλωσης.

 

 Τι χρειάζομαι για την δήλωση

  1. Αίτηση Υπογεγραμμένη
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Δήλωση τέλεσης γάμου από ιερέα ή δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου), υπογεγραμμένη από τους δύο συζύγους και τους μάρτυρες 

  3. Αστυνομικές Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής)

  4. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο

 

 Τρόπος Κατάθεσης

Αυτοπροσώπως

info euroΚόστος εκτέλεσης

Ατελώς

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης

Αυθημερόν

Αρχεία

  1. Αίτηση