Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άδειες και Αναγγελίες Επαγγελματιων | Κωδικός υπηρεσίας: 24

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών & ποδιών


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1γΓ.Π. οικ. 75644/2018 (ΦΕΚ 4715/Β΄/22-10-2018).

  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Για την άσκηση επαγγέλματος του τεχνίτη περιποίησης χεριών & ποδιών απαιτείται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/17-01-2018):

  α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

  β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

  γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης»Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση από το https://www.efka.gov.gr/el.

 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

 4. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) & φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών.

 5. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρ.Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797, τ. β. ΦΕΚ 1199/11-4-2012).

 6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Χανίων (ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, https://www.chania.gr), σύμφωνα με το άρθρο 285 (Ενημερότητα οφειλών) του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

 7. Παράβολο Δημοσίου 8€ (από την ΔΟΥ)

 8. Παράβολο Χαρτοσήμου 30€ (από την ΔΟΥ)

Τα συνολικό κόστος των παραβόλων ανέρχεται στα  44,00 € και μπορούν να πληρωθούν στην Δ.Ο.Υ. ή με ηλεκτρονικό παράβολο (e-paravolo) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

            ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ:  

 • Φορέας: Δήμους
 • Κατηγορία: Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος
 • Τύπος παράβολου:  2388 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών & Ποδιών .

 

Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Παράβολο Δημοσίου 8,00 € και Παράβολο Χαρτοσήμου 30,00 €.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

ΧΡΟΝΟΣ : Εντός 20 ημερών από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος. Η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο η δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α'/2-3-2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση τις σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11-2-2004).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή εφόσον δεν κατατεθούν αυτοπροσώπως.

Αρχεία

 1. Αίτηση
 2. Πληροφοριακά στοιχεία απαιτούμενα δικαιολογητικά