Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Άλλες Άδειες | Κωδικός υπηρεσίας: 5

Άδεια εκμίσθωσης περιπτέρου


Περιγραφή

Στην περίπτωση που επιθυμούμε εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης, ήτοι τα 10 έτη κατ' ανώτατο.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ενδιαφερόμενο  εκμισθωτή ή  τρίτο με εξουσιοδότηση
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον προηγούμενο μισθωτή η μισθώτρια (εφόσον υπάρχει), στην οποία να δηλώνει ότι αποχώρησε οικιοθελώς από το περίπτερο,πριν την λήξη της μίσθωσης.

 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  εκμισθωτή.

 4. Φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας μισθωτή. Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής φωτοαντίγραφο της ειδικής ταυτότητας ομογενούς.

 5. Συμβάσεις μίσθωσης σε δύο (2) αντίγραφα (Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στον οικείο δήμο, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση.

 6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο από τον δικαιούχο και τον εκμισθωτή.


 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο  d-oikanap@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

Αρχεία

 1. Αίτηση