Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Γενικά επιδόματα | Κωδικός υπηρεσίας: 85

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος


Περιγραφή

Ο Δήμος Χανίων γνωστοποιεί στους δημότες με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ότι εξετάζει την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος

 

Ποιοι το δικαιούνται;

Οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Βασική προϋπόθεση για την έγκριση του αιτήματος είναι οι καταναλωτές να έχουν ληξιπρόθεσμές οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί απο το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 και να παραμένουν αποσυνδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του "άρθρου 3".

 2. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.


Εισοδηματικά κριτήρια

Να πληρούν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, τα κριτήρια χορήγησης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και το ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού, όπως αυτά προβλέπονται.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τις πληροφορίες για τα εισοδηματικά και περουσιακά κριτήρια:
Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

 2. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

 3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

 4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

 6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, )ΚΑΙ  βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

 7. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.


Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή, όπως καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων, ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

 

 Τρόπος Κατάθεσης

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρόγραμμα μπορούν να απευθύνονται:

 1. Στον πενταψήφιο αριθμό ενεργειακής αλληλεγγύης, 15902, για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών από τις μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας. Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08.00 έως τις 20.00. Σε αυτήν μπορούν να απευθύνονται νοικοκυριά, που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και να υποβάλλουν αίτημα επανασύνδεσης της παροχής τους.

 2. Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του  Δήμου Χανίων στα τηλέφωνα 2821341697, 2821341691 και 2821341695, κατά τις  εργάσιμες μέρες και ώρες. Επίσης, όσοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλουν αίτηση προς την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα  δικαιολογητικά

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Μέσα σε διάστημα μίας (1) εβδομάδας.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Την παρακάτω σχετική νομοθεσία:

ΦΕΚ 6302/Β/29-12-2021

ΦΕΚ 2567/Β/24-05-2022

 

Αρχεία

 1. Εισοδηματικά και Περουσιακά Κριτήρια
 2. ΦΕΚ 6302/Β/29-12-2021
 3. Αίτηση